TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5434/CT-TTHT
V/v: hóa đơn thu tiền điện, nước

TP.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 7 năm 2012

Kính gửi:

CN Sài Gòn Ngân hàng TMCP Dầu khí Toàn Cầu
Địa chỉ: 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, TP.HCM
MST: 2700113651-008

Trả lời văn bản số 131/2012/CV-GPBSG ngày 02/07/2012 của Chinhánh ngân hàng về việc lập hóa đơn thu tiền điện, nước; Cục Thuế TP có ý kiếnnhư sau:

- Căn cứ Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/1/2012 của BộTài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT);

- Căn cứ Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của BộTài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN);

- Căn cứ Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010 của BộTài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

Trường hợp Chi nhánh ký hợp đồng với Công ty Quản lý nợ vàkhai thác tài sản Dầu khí Toàn Cầu thuê trụ sở tại tầng 2 toà nhà số 90A NguyễnThị Minh Khai, P.6, Q.3 thì khi Công ty Quản lý nợ và khai thác tài sản Dầu khíToàn Cầu thu tiền điện, nước phải lập hóa đơn GTGT xuất giao cho Chi nhánh và kêkhai nộp thuế theo qui định. Hóa đơn này là căn cứ để Chi nhánh kê khai thuếGTGT đầu vào và tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

Cục Thuế TP thông báo Chi nhánh ngân hàng biết để thực hiện.

Nơi nhận:
-Như trên;
-Phòng Kiểm tra số 3
-Phòng PC;
-Web cục thuế
-Lưu: VT, TTHT
1445_ 158526 /12 ntran

TUQ. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀN
HỔ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ
Trần Thị Lệ Nga