BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 5434/TCT-HT
V/v Chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2007

Kính gửi: Công ty cổ phần Nồi hơi Việt Nam

Tổng cục Thuế nhậnđược thư hỏi đề ngày 16/11/2007 của Công ty cổ phần Nồi hơi Việt Nam về chínhsách thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN). Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiếnnhư sau:

Ngày 23/11/2007,Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 134/2007/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghịđịnh số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hànhLuật thuế TNDN. Trong đó, tại điểm 2 mục IV phần E đã hướng dẫn cách xácđịnh phần thu nhập tăng thêm đối với cơ sở kinh doanh đang hoạt động có đầu tưlắp đặt dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiệnmôi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất miễn thuế, giảm thuế TNDN chophần thu nhập tăng thêm do đầu tư mang lại.

Tổng cục Thuếthông báo để Công ty cổ phần Nồi hơi Việt Nam được biết và liên hệ với cơ quanthuế địa phương để được hướng dẫn thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế TP Hà Nội;
- Vụ Pháp chế, CST;
- Ban CS, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, HT (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương