BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 5435/TCT-HT
V/v Chính sách thuế

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2007

Kính gửi: Công ty cổ phần Sài Gòn Hoả Xa

Trả lời công vănsố 379/STJC-TCTK ngày 29/10/2007 của Công ty cổ phần Sài Gòn Hoả Xa hỏi vềchính sách thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 2 điều 37 Luật doanhnghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 quy định:"Chi nhánhlà đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc mộtphần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo uỷ quyền. Ngành,nghề kinh doanh của chi nhánh phải phù hợp với ngành, nghề kinh doanh của doanhnghiệp".

Tại điểm 1 mục III phần B Thôngtư số 60/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫnthi hành một số điều của Luật Quản lý thuế quyđịnh:...

“1.2. Trường hợp người nộpthuế có đơn vị trực thuộc hạch toán độc lập thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơkhai thuế TNDN phát sinh tại đơn vị trực thuộc cho cơ quan thuế quản lý trựctiếp đơn vị trực thuộc.

1.3. Trường hợp người nộpthuế có đơn vị trực thuộc nhưng hạch toán phụ thuộc thì đơn vị trực thuộc đókhông phải nộp hồ sơ khai thuế TNDN; khi nộp hồ sơ khai thuế TNDN, người nộpthuế có trách nhiệm khai tập trung tại trụ sở chính cả phần phát sinh tại đơnvị trực thuộc”.

Căn cứ quy định trên, trường hợpChi nhánh là đơn vị phụ thuộc, không xác định được kết quả sản xuất kinh doanhthì Chi nhánh kê khai, nộp thuế TNDN. về Công ty và Công ty cổ phần Sài Gòn Hoảxa có nghĩa vụ kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế TNDN phần kinh doanh của mìnhvà của các Chi nhánh và các đơn vị hạch toán phụ thuộc tại cơ quan thuế nơiCông ty đóng trụ sở.

Tổngcục Thuế thông báo để Công ty cổ phần Sài Gòn Hoả Xa được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế TP Hồ Chí Minh;
- Vụ Pháp chế;
- Ban CS, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, HT (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương