BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5436/BNN-KH
V/v xuất dự trữ quốc gia Chlorine phòng chống dịch bệnh.

Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2014

Kính gửi:

- UBND tỉnh Cà Mau
- Cục Thú y
- Công ty TNHH Tân An

Thực hiện Quyết định số 1064/QĐ-TTg ngày 03 tháng 7năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ hóa chất sát trùng dự trữ quốcgia cho tỉnh Cà Mau để phòng, chống dịch bệnh thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn yêu cầu các đơn vị thực hiện như sau:

1. Công ty TNHH Tân An thực hiện xuất khôngthu tiền 50 tấn hóa chất sát trùng Chlorine để hỗ trợ cho tỉnh Cà Mau kịpphòng, chống dịch bệnh thủy sản.

2. Đơn vị dự trữ đảm bảo đủ số lượng, chấtlượng hóa chất sát trùng và tổ chức đóng gói, vận chuyển giao hàng dự trữ tạitrung tâm tỉnh; Việc xuất kho dự trữ theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước;Kịp thời báo cáo kết quả thực hiện xuất hóa chất sát trùng về Bộ Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn, Bộ, ngành liên quan để có kế hoạch bổ sung vốn dự trữ.

Đơn vị dự trữ phải lập dự toán chi phí bốc xếp,đóng gói, vận chuyển, giao nhận hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia và báo cáokết quả thực hiện cho Bộ Tài chính xem xét, giải quyết cấp kinh phí.

3. Cục Thú y có trách nhiệm chỉ đạo, kiểmtra, hướng dẫn địa phương và đơn vị dự trữ thực hiện đúng yêu cầu, quy địnhhiện hành của Nhà nước về việc xuất và sử dụng Quỹ dự trữ quốc gia, đồng thờiđảm bảo chất lượng hóa chất sát trùng để cung ứng cho tỉnh phòng, chống dịchbệnh thủy sản.

4. Đơn vị tiếp nhận hóa chất sát trùng dựtrữ quốc gia ở địa phương phải được giao nhiệm vụ và có giấy ủy quyền của UBNDtỉnh.

Đề nghị UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo và tự chịu tráchnhiệm về việc sử dụng số hóa chất sát trùng Chlorine dự trữ quốc gia đúng mụcđích, có hiệu quả, đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch bệnh thủy sản, không đểdịch lây lan và kịp thời báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- BT. Cao Đức Phát (để b/c);
- VPCP (để b/c);
- Bộ KH và ĐT;
- TCục DTNN (Bộ T/C);
- Cục Quản lý giá (Bộ T/C);
- Lưu: VT, KH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Văn Tám