VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

----------------------

Số: 5439/VPCP-KTTH

V/v: hoãn thực hiện Thông tư số 136/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính về phí, lệ phí thú y

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------------

Hà Nội, ngày 09 tháng 8 năm 2011

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;

- Bộ Công Thương;

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 10262/BTC-CST ngày 03 tháng 8 năm 2011 về việc tiếp tục hoãn thực hiện Thông tư số 136/2010/TT-BTC ngày 13 tháng 9 năm 2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y, Thủ tướng Chính phủ đồng ý với đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn trên và giao Bộ Tài chính phối hợp với cơ quan liên quan xử lý cụ thể, nhằm đảm bảo thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2011 của Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng Chính phủ;

- Phó TTg Hoàng Trung Hải;

- VPCP: BTCN, các PCN: Phạm Văn Phượng,

Văn Trọng Lý, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTN;

- Lưu: Văn thư, KTTH (3b). S.15.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

(Đã ký)

Phạm Văn Phượng