BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 544/BNV-HTQT
V/v Ký kết Thỏa thuận hợp tác với Trung Quốc trong lĩnh vực văn thư, lưu trữ

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2006

Kínhgửi: Thủ tướng Chính phủ

Trong thời gian qua Cục Văn thư vàLưu trữ Nhà nước thuộc Bộ Nội vụ đã thiết lập mối quan hệ hợp tác có hiệu quảvới Tổng cục Lưu trữ Nhà nước với Trung Quốc.

Để mối quan hệ hợp tác này ngàycàng được củng cố và tăng cường, giúp cho ngành văn thư lưu trữ hai nước cùngphát triển, hai cơ quan đã nhất trí chính thức hóa mối quan hệ hợp tác vốn cóbằng văn bản Thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực văn thư và lưu trữ giữa hai cơquan. Việc ký kết bằng văn bản Thỏa thuận hợp tác sẽ cho phép hai bên cùng nhautrao đổi những kinh nghiệm về lĩnh vực công tác, nâng cao trình độ nghiệp vụvăn thư lưu trữ của các bên.

Theo ý kiến góp ý của Bộ Ngoạigiao, Bộ Văn hóa - Thông tin và Bộ Công an, nội dung của dự thảo thỏa thuận hợptác phù hợp với chính sách phát triển quan hệ hợp tác toàn diện, cùng có lợi,ổn định lâu dài với Trung Quốc của Đảng và Nhà nước ta. Mặt khác các điều khoảncủa bản Thỏa thuận là chặt chẽ và nhất quán. Nhìn chung nội dung văn bản đã thểhiện được sự tinh tế trong lĩnh vực có tính nhạy cảm này.

Với mục đích trên, Bộ Nội vụ kínhđề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét và cho phép Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước- Bộ Nội vụ được ký kết văn bản Thỏa thuận hợp tác với Tổng cục Lưu trữ Nhànước Trung Quốc. Bộ Nội vụ xin gửi kèm theo đây văn bản dự thảo Thỏa thuận hợptác và các ý kiến góp ý của các cơ quan liên quan.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, HTQT.

BỘ TRƯỞNG
Đỗ Quang Trung

THỎA THUẬN HỢP TÁC

GIỮACỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC BỘ NỘI VỤ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM VÀ TỔNG CỤC LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC NƯỚC CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA

Nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệhợp tác giữa các cơ quan lưu trữ của hai nước Việt Nam và Trung Quốc, Cục Vănthư và Lưu trữ nhà nước Bộ Nội vụ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vàTổng cục Lưu trữ nhà nước nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, sau đây gọi tắt là"hai Bên", sau khi bàn bạc đã thống nhất thỏa thuận như sau:

Điều 1.

Hai Bên phát triển sự hợp tác trêncơ sở bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và tuân thủ luật pháp của hai nhà nước,cũng như các điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vànước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa là thành viên.

Điều 2.

Hai Bên thúc đẩy việc trao đổi kinhnghiệm công tác về các vấn đề khoa học nghiệp vụ văn thư lưu trữ, trong đó cóthu thập, bổ sung, ứng dụng công nghệ thông tin, bảo quản, tu bổ phục chế tàiliệu, đào tạo, nâng cao trình độ cán bộ. Nhằm mục đích này, hai Bên thực hiệnviệc trao đổi các chuyên gia và các đoàn khảo sát trên cơ sở qua lại lẫn nhau.Điều kiện cụ thể của việc trao đổi này được hai Bên quy định riêng cho từngtrường hợp.

Điều 3.

Hai Bên thực hiện việc trao đổi tưliệu khoa học nghiệp vụ về công tác văn thư, lưu trữ và các ấn phẩm do cơ quanlưu trữ của hai Bên xuất bản công khai.

Điều 4.

Hai Bên cung cấp cho nhau các bảnsao tài liệu lưu trữ, trên cơ sở luật pháp của hai nước cho phép, nhằm mục đíchbổ sung tài liệu về lịch sử của nhân dân Việt Nam và Trung Quốc cho các phônglưu trữ quốc gia. Chi phí sao chụp được thực hiện theo biểu giá thỏa thuận màhai Bên có thể chấp nhận được.

Hai Bên chỉ sử dụng các bản saonhận được cho các mục đích nghiên cứu khoa học và để tổ chức triển lãm. Việccông bố những tài liệu này chỉ được thực hiện sau khi có sự đồng ý bằng văn bảncủa phía Bên kia.

Điều 5.

Hai Bên tạo điều kiện cho các nhànghiên cứu của hai nước tham khảo tài liệu lưu trữ phù hợp với quy định củapháp luật về khai thác sử dụng tài liệu của nước sở tại.

Điều 6.

Hai Bên hợp tác công bố, xuất bảnvà tổ chức triển lãm tài liệu lưu trữ theo chủ đề được thỏa thuận giữa hai Bênvà sau khi được Chính phủ của hai nước cho phép.

Điều 7.

Bản Thỏa thuận này có hiệu lực kểtừ ngày ký và có giá trị trong 05 năm. Thỏa thuận mặc nhiên được gia hạn thêm05 năm tiếp theo nếu một trong hai Bên không thông báo bằng văn bản cho Bên kiabiết ít nhất 06 tháng trước khi Thỏa thuận hết hạn về ý định chấm dứt hiệu lựccủa Thỏa thuận.

Làm tại Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm2006, thành 02 bản, một bằng bằng tiếng Việt và một bản bằng tiếng Trung. Cảhai văn bản đều có giá trị pháp lý như nhau.

THAY MẶT
CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC
BỘ NỘI VỤ
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỤC TRƯỞNG
Trần Hoàng

THAY MẶT
TỔNG CỤC LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC
NƯỚC CỘNG HÒA NHÂN DÂN
TRUNG HOA
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Yang Dongquan