BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 544/TCT-CS
V/v thuế GTGT

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2009

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đăk Nông

Trả lời công văn số 680/CT-KK &KTT ngày 26/5/2008 của CụcThuế tỉnh Đăk Nông về thuế GTGT đối với điện bán cho tiêu dùng sinh hoạt hộ dânnông thôn, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại công văn số 7450/BTC-TCT ngày 19/6/2006 của Bộ Tài chínhhướng dẫn thuế GTGT đối với điện bán cho tiêu dùng sinh hoạt hộ dân nông thônnhư sau:

"1. Điện do các tổ chức kinh doanh điện nông thôn báncho tiêu dùng sinh hoạt hộ dân nông thôn thuộc đối tượng miễn thuế GTGT...

2. Giá bán điện cho tiêu dùng hộ dân nông thôn thực hiệntheo hướng dẫn tại Thông tư số 01/1999/TTLT-BVGCP-BCN ngày 10/2/1999 của Banvật giá chính phủ - Bộ Công nghiệp hướng dẫn thực hiện giá bán điện tiêu dùngsinh hoạt đến hộ nông dân. Để thống nhất thực hiện thuế GTGT đối với hoạt độngbán điện của Ban quản lý điện lực huyện, thôn, xã cho các hộ tiêu dùng ở nôngthôn; Bộ Tài chính hướng dẫn: trong điều kiện hệ thống lưới điện của ngành điệnquản lý chưa kéo đường dây điện đến từng hộ nông dân mà chỉ kéo đến các thôn,xã, các địa phương tổ chức thành lập các mô hình Ban quản lý điện lực huyện,thôn, xã đặt các trạm biến áp ở thôn và mua điện tại công tơ tổng của Điện lựctỉnh, thành phố để bán cho các hộ nông dân, Ban quản lý điện nông thôn trựctiếp bán điện tiêu dùng cho các hộ nông dân không phải nộp thuế GTGT đối vớisản lượng điện bán nêu trên

3. Trường hợp các tổ chức phân phối điện thuộc Tổng công tyđiện lực Việt Nam trực tiếp ký hợp đồng và bán điện cho tiêu dùng sinh hoạt hộdân nông thôn theo giá bán lẻ sinh hoạt bậc thang theo quy định của Nhà nướcvẫn phải chịu thuế GTGT theo quy định".

Theo hướng dẫn nêu trên, điện do các tổ chức kinh doanh điệnnông thôn bán cho tiêu dùng sinh hoạt hộ dân nông thôn theo giá nhà nước quy địnhthuộc đối tượng miễn thuế GTGT. Hộ kinh doanh điện nông thôn được cơ quan cóthẩm quyền cho phép bán điện cho tiêu dùng sinh hoạt hộ dân nông thôn theo giánhà nước quy định thì điện bán cho tiêu dùng sinh hoạt hộ dân nông thôn thuộcđối tượng miễn thuế GTGT và hộ kinh doanh điện nông thôn phải có công tơ điệntheo dõi riêng sản lượng điện bán cho tiêu dùng sinh hoạt hộ dân nông thôn vàsản lượng điện cho các mục đích khác. Điện bán cho các mục đích khác phải tínhthuế GTGT và kê khai nộp thuế theo quy định. Trường hợp chưa có công tơ đo đếmđiện riêng thì hai bên mua, bán điện căn cứ vào công suất và thời gian sử dụngcủa phụ tải thoả thuận tỷ lệ sản lượng điện sử dụng cho tiêu dùng sinh hoạt hộdân nông thôn và sử dụng điện cho mục đích khác để áp dụng giá bán điện và tínhthuế GTGT theo quy định.

Giá bán điện cho tiêu dùng hộ dân nông thôn thực hiện theohướng dẫn tại Thông tư số 01/1999/TTLT-BVGCP-BCN ngày 10/2/1999 của Ban Vật giáChính phủ - Bộ Công nghiệp hướng dẫn giá bán điện tiêu dùng sinh hoạt đến hộnông dân; Thông tư số 02/2000/TTLT-BVGCP-BCN ngày 15/2/2000 của Ban Vật giáchính phủ và Bộ Công nghiệp về việc sửa đổi Thông tư liên tịch số 01/1999/TTLT /BVGVP/BCN nêu trên.

Đối với các Công ty điện lực bán điện trực tiếp cho các hộdân nông thôn hoặc bán điện cho các tổ chức kinh doanh điện nông thôn để các tổchức này bán trực tiếp cho các hộ dân nông thôn theo giá bán lẻ sinh hoạt bậcthang thì các Công ty điện lực và tổ chức kinh doanh điện nông thôn phải thựchiện kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Đăk Nông được biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương