THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

-------------------------------------

Số: 544/TTg-QHQT

V/v: Phê duyệt danh mục dự án hỗ trợ thực thi hiệu quả pháp luật về lâm nghiệp do Cơ quan Hợp tác và Phát triển quốc tế Tây Ban Nha tài trợ.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------------

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2012

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Bộ Tài chính;

- Bộ Ngoại giao;

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 2184/BKHĐT-KTĐN ngày 03 tháng 4 năm 2012), Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt danh mục dự án "Hỗ trợ thực thi hiệu quả pháp luật về lâm nghiệp để cải thiện hiệu quả cơ cấu sinh kế cho người dân sống nhờ rừng góp phần phát triển nông thôn bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu" do Cơ quan Hợp tác và Phát triển quốc tế Tây Ban Nha (AECID) tài trợ với những nội dung chính nêu tại công văn trên của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định, phê duyệt và triển khai dự án theo quy định hiện hành về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- TTgCP, các PTTg;

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP,

Vụ TH, Cổng TTĐT;

- Lưu: VT, QHQT (3). 25

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

Hoàng Trung Hải