BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------------------
V/v: Nhập khẩu thiết bị, dụng cụ học tập
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------
Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2011

Kính gửi: Công ty TNHH Trường Quốc tế Hà Nội
(Đ/c: số 48 phố Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội)
Trả lời công văn số 05102011 ngày 05/10/2011 của Công ty đề nghị hướng dẫn trường hợp nhập khẩu thiết bị, dụng cụ học tập phục vụ cho giảng dạy của Trường Quốc tế Hà Nội, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
- Căn cứ theo quy định tại Điểm g Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 24/2010/TT-BCT ngày 28/5/2010 của Bộ Công Thương thì hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của các dự án đầu tư không phải xin giấy phép nhập khẩu tự động;
- Căn cứ theo quy định tại Khoản 6 Điều 6 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính và theo trình bày của Công ty tại công văn số 05102011 dẫn trên thì Công ty nhập khẩu nộp thuế lô hàng này. Thủ tục hải quan nhập khẩu lô hàng thực hiện theo quy định đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại quy định tại Thông tư số 194/2010/TT-BTC .
Do vậy, đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp vời Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu để được giải quyết theo đúng quy định./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh