BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5441/BNN-QLDN
V/v Báo cáo hoạt động trợ giúp phát triển DNNVV 6 tháng đầu năm và kế hoạch triển khai 6 tháng cuối năm 2014.

Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2014

Kính gửi:

- Tổng cục Lâm nghiệp, Tổng cục Thủy lợi, Tổng cục Thủy sản;
- Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn, Cục Chế biến Nông Lâm Thủy sản và Nghề muối, Cục Quản lý chất lượng Nông, Lâm và Thủy sản; Cục Trồng trọt, Cục Chăn nuôi, Cục Thú y, Cục Bảo vệ thực vật;
- Vụ Kế hoạch, Vụ Pháp chế, Vụ Khoa học Công nghệ và môi trường;
- Viện Chính sách và chiến lược Phát triển nông nghiệp nông thôn, Viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp, Trung tâm tin học và Thống kê, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia;
- Ban Quản lý Trung ương các dự án thủy lợi, Ban Quản lý các dự án lâm nghiệp, Ban Quản lý các dự án nông nghiệp.

Căn cứ Quyết định số 1382/QĐ-BNN-ĐMDN ngày18/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thànhlập Tổ trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc lĩnh vực nông, lâmnghiệp, thủy sản, thủy lợi, diêm nghiệp;

Căn cứ Quyết định 1302/QĐ-BNN-QLDN ngày 13/6/2014 củaBộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc “Ban hành Quy chế hoạtđộng của Tổ trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc lĩnh vực nông,lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi, diêm nghiệp”;

Để kịp thời báo cáo Lãnh đạo Bộ, Vụ Quản lý doanh nghiệpđề nghị các đơn vị:

- Báo cáo kết quả tham gia hoặc chủ trì sửa đổi, banhành cơ chế, chính sách liên quan đến hoạt động trợ giúp phát triển doanh nghiệpnhỏ và vừa 6 tháng đầu năm 2014;

- Báo cáo kết quả thực hiện chính sách, chương trình,dự án, hoạt động liên quan đến trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa dođơn vị thực hiện 6 tháng đầu năm 2014 (Tên, nội dung, nguồn kinh phí, kinh phíthực hiện đến thời điểm báo cáo);

- Báo cáo kế hoạch triển khai các hoạt động trợ giúpphát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa 6 tháng cuối năm 2014.

Văn bản của đơn vị gửi về Vụ Quản lý doanh nghiệp trướcngày 20/7/2014 để tổng hợp, báo cáo Bộ./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, QLDN.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP
Đỗ Văn Nam