TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.
HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5442/CT-TTHT
V/v: Thuế suất Thuế giá trị gia tăng

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 07 năm 2014

Kính gửi:

Công ty TNHH Meinan (Việt Nam)
Địa chỉ: Lô 67, KCX Linh Trung II, Q. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0302602610

Trả lời văn bản số MVC/CV-140601ngày 24/06/2014 của Công ty về Thuế suất Thuế giá trị gia tăng (GTGT), Cục ThuếTP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 9 Thông tư số 219/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về Thuế GTGT:

+ Tại Khoản 1 Điều 9 quy định:

“1. Thuế suất 0%: áp dụng đối vớihàng hóa, dịch vụ xuất khẩu; hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nướcngoài và ở trong khu phi thuế quan; vận tải quốc tế; hàng hóa, dịch vụ thuộcdiện không chịu thuế GTGT khi xuất khẩu, trừ các trường hợp không áp dụng mứcthuế suất 0% hướng dẫn tại khoản 3 Điều này.

Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu làhàng hóa, dịch vụ được bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêudùng ở ngoài Việt Nam; bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuếquan; hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho khách hàng nước ngoài theo quy định củapháp luật.

b) Dịch vụ xuất khẩu bao gồm dịchvụ cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoàiViệt Nam; cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở trong khu phi thuế quan vàtiêu dùng trong khu phi thuế quan.

Cá nhân ở nước ngoài là người nướcngoài không cư trú tại Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và ở ngoàiViệt Nam trong thời gian diễn ra việc cung ứng dịch vụ. Tổ chức, cá nhân trongkhu phi thuế quan là tổ chức, cá nhân có đăng ký kinh doanh và các trường hợpkhác theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

…”

+ Tại Khoản 2b, Điều 9 quy định vềđiều kiện áp dụng thuế suất 0%:

“2. Điều kiện áp dụng thuế suất 0%:

...

b) Đối với dịch vụ xuất khẩu:

- Có hợp đồng cung ứng dịch vụ vớitổ chức, cá nhân ở nước ngoài hoặc ở trong khu phi thuế quan;

- Có chứng từ thanh toán tiền dịchvụ xuất khẩu qua ngân hàng và các chứng từ khác theo quy định của pháp luật;

Riêng đối với dịch vụ sửa chữa tàubay, tàu biển cung cấp cho tổ chức, cá nhân nước ngoài, để được áp dụng thuếsuất 0%, ngoài các điều kiện về hợp đồng và chứng từ thanh toán nêu trên, tàubay, tàu biển đưa vào Việt Nam phải làm thủ tục nhập khẩu, khi sửa chữa xongthì phải làm thủ tục xuất khẩu.

…”

Trường hợp Công ty theo trình bàylà doanh nghiệp chế xuất tại khu chế xuất Linh Trung, có thuê doanh nghiệp bênngoài cung cấp dịch vụ thu gom, xử lý chất thải nếu dịch vụ này được thực hiệntrong khu chế xuất (khu phi thuế quan) và đáp ứng điều kiện quy định tại Khoản2 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC thì được xem là dịch vụ xuất khẩu được ápdụng thuế suất 0%.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biếtđể thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã đượctrích dẫn tại văn bản này./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng PC;
- Phòng KT1;
- Lưu: HC, TTHT.
2067– 164239 (30/06/2014)
nttlan

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Ngọc Tâm