BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-----------------
V/v: Đề nghị tái xuất 03 chiếc xe mô tô đã qua sử dụng
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------
Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2011

Kính gửi: Công ty TNHH thời trang Vert.
(Đ/c: Thôn Kim Tràng - xã Việt Lập - huyện Tân Yên - tỉnh Bắc Giang)
Trả lời công văn số 2010Vert ngày 20/10/2011 của Công ty về việc đề nghị được tái xuất 03 chiếc xe mô tô đã qua sử dụng nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
1. Về chính sách nhập khẩu hàng hoá: Căn cứ Danh mục hàng hóa đã qua sử dụng cấm nhập khẩu ban hành kèm theo Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ; Danh mục hàng tiêu dùng đã qua sử dụng cấm nhập khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 04/2006/TT-BTM ngày 06/4/2006 của Bộ Thương mại và Danh mục vật tư phương tiện đã qua sử dụng ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BGTVT ngày 04/5/2006 của Bộ Giao thông vận tải thì mặt hàng mô tô đã qua sử dụng thuộc loại cấm nhập khẩu.
2. Về việc xử lý vi phạm: Tại điểm a, khoản 4, Điều 16 và điểm a, khoản 6, Điều 16 của Nghị định số 18/2009/NĐ-CP ngày 18/02/2009 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 97/2007/NĐ-CP ngày 7/6/2007 của Chính phủ quy định việc xử lý vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực Hải quan thì hành vi đưa hàng hoá thuộc Danh mục cấm nhập khẩu vào lãnh thổ Việt Nam quy định: "6. Ngoài việc phạt tiền, cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính còn bị phạt bổ sung hoặc bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả sau:
a/ Tịch thu hàng hóa nếu vi phạm quy định tại điểm c khoản 3, điểm a, b, h khoản 4 Điều này, trừ trường hợp cơ quan quản lý chuyên ngành yêu cầu đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc tái xuất"
Do đó, việc đề nghị tái xuất 03 chiếc xe nêu trên của Công ty vượt thẩm quyền giải quyết của Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính
Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty được biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh