TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.
HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5443/CT-TTHT
V/v: thuế thu nhập doanh nghiệp

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 07 năm 2014

Kính gửi:

Công ty cổ phần SX KD XNK DV & Đầu tư Tân Bình
Địa chỉ: 89 Lý Thường Kiệt, phường 9, quận Tân Bình
Mã số thuế: 0301464904

Trảlời văn bản số 704/TCKT-2014 ngày 04/06/2014 của Công ty về thuế thu nhập doanhnghiệp (TNDN), Cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 123/2014/TT-BTC ngày 27/07/2012 của BộTài chính hướng dẫn về thuế TNDN (áp dụng cho kỳ tính thuế TNDN từ năm 2012 đếnhết kỳ tính thuế năm 2013);

Căncứ Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chínhhướng dẫn vềthuế TNDN (có hiệu lực từ ngày 02/08/2014 và áp dụng cho kỳ tính thuế TNDN từnăm 2014 trở đi):

“Kểtừ ngày 01/01/2014, thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 22%, trừ trường hợpquy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này và các trường hợp được áp dụng thuế suấtưu đãi.

Vídụ: Doanh nghiệp áp dụng năm tài chính từ ngày 01/04/2013 đến ngày 31/03/2014.Trường hợp doanh nghiệp đang áp dụng thuế suất phổ thông, không được hưởng thuếsuất ưu đãi thì khi quyết toán thuế TNDN, doanh nghiệp tính và phân bổ số thuếthu nhập doanh nghiệp phải nộp như sau:

Số thuế TNDN phải nộp

=

Thu nhập tính thuế trong kỳ tính thuế

x 9 tháng x 25% +

Thu nhập tính thuế trong kỳ tính thuế

x 3 tháng x 22%

12 tháng

12 tháng

Kểtừ ngày 01/01/2016, trường hợp thuộc diện áp dụng thuế suất 22% chuyển sang ápdụng thuế suất 20%”

Trường hợp Côngty là đơn vị đang áp dụng thuế suất phổ thông có niên độ tài chính năm 2013 từngày 01/10/2013 đến 30/09/2014 thì kỳ tính thuế năm 2013 từ ngày 01/10/2013 đếnngày 31/12/2013 Công ty áp dụng thuế suất 25%, từ ngày 01/10/2014 đến ngày30/09/2014 áp dụng thuế suất 22% và Công ty thực hiện tính, phân bổ số thuếTNDN phải nộp theo hướng dẫn tại ví dụ nêu trên.

Cục Thuế TP thôngbáo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm phápluật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.PC;
- P.KTr 1;
- Lưu (TTHT, HC).
1798 - 148895 / 2014 QK

KT.CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Ngọc Tâm