VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------
V/v: Hoạt động của hệ thống Quỹ Đầu tư phát triển địa phương
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2014

Kính gửi:
- Bộ Tài chính;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 8552/BTC-TCNH ngày 26 tháng 6 năm 2014 về báo cáo tình hình hoạt động hệ thống Quỹ đầu tư phát triển địa phương, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:
1. Giao Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố:
a) Có phương án tăng cường năng lực tài chính và năng lực quản lý, hoạt động đối với các Quỹ đầu tư phát triển địa phương, đặc biệt là đối với các Quỹ chưa đáp ứng đủ mức vốn điều lệ tối thiểu theo quy định;
b) Chỉ đạo Quỹ hoạt động đúng quy định hiện hành;
c) Phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan thực hiện tốt các cơ chế, chính sách về tổ chức và hoạt động, chế độ báo cáo của Quỹ, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để có biện pháp chấn chỉnh kịp thời các tồn tại, hạn chế, bảo đảm hiệu quả hoạt động của các Quỹ.
2. Bộ Tài chính xem xét tìm kiếm các nguồn vốn phù hợp và cho vay lại theo quy định hiện hành, nghiên cứu cơ chế hỗ trợ cho Quỹ huy động các nguồn vốn khác để nâng cao năng lực tài chính của Quỹ đầu tư phát triển địa phương.
Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- PTTg Vũ Văn Ninh (để báo cáo);
- VPCP: BTCN, các PCN; các Trợ lý Thủ tướng; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3).
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

>> Xem thêm:  Thẩm quyền của Toà án trong việc giải quyết các tranh chấp về quyền sử dụng đất

>> Xem thêm:  Nên hay không nên quy định thủ tục "hòa giải ở cấp cơ sở" trong giải quyết tranh chấp đất đai?