TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5446/CT-TTHT
V/v: Hóa đơn chứng từ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 07 năm 2014

Kính gửi:

Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh Ngân Hàng Industrial Bank Of Korea
Địa chỉ: Tầng 604, Diamond Plaza, 34 Lê Duẫn, Q. 1, TP. HCM
MST: 0305481900

Trả lời văn bản ngày 26/06/2014của Chi nhánh Ngân hàng về hóa đơn, chứng từ; Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ tại Tiết k, Khoản 1, Điều 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTCngày 31/03/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứngdịch vụ quy định các nội dung bắt buộc trên hóa đơn:

Hóa đơn được thể hiện bằngtiếng Việt. Trường hợp cần ghi thêm chữ nước ngoài thì chữ nước ngoài được đặtbên phải trong ngoặc đơn ( ) hoặc đặt ngay dưới dòng tiếng Việt và có cỡ nhỏhơn chữ tiếng Việt. Chữ số ghi trên hóa đơn là các chữ số tự nhiên: 0, 1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9; sau chữ số hàng nghìn, triệu, tỷ, nghìn tỷ, triệu tỷ, tỷ tỷphải đặt dấu chấm (.); nếu có ghi chữ số sau chữ số hàng đơn vị phải đặt dấu phẩy(,) sau chữ số hàng đơn vị. Trường hợp doanh nghiệp sử dụng phần mềm kế toán có sử dụng dấu phâncách số tự nhiên là dấu phẩy (,) sau chữ số hàng nghìn, triệu, tỷ, nghìn tỷ,triệu tỷ, tỷ tỷ và sử dụng dấu chấm (.) sau chữ số hàng đơn vị trên chứng từ kếtoán; chữ viết trên hóa đơn là chữ tiếng Việt không dấu thì các doanh nghiệp đượclựa chọn sử dụng chữ viết là chữ tiếng Việt không dấu và dấu phẩy (,), dấu chấm(.) để phân cách chữ số ghi trên hóa đơn như trên. Dòng tổng tiền thanh toántrên hóa đơn phải được ghi bằng chữ. Các chữ viết không dấu trên hóa đơn phải đảmbảo không dẫn tới cách hiểu sai lệch nội dung của hóa đơn. Trước khi sử dụng chữviết trên hóa đơn là chữ tiếng Việt không dấu và chữ số sử dụng dấu phân cách sốtự nhiên là dấu phẩy (,) sau chữ số hàng nghìn, triệu, tỷ, nghìn tỷ, triệu tỷ,tỷ tỷ và sử dụng dấu chấm (.) sau chữ số hàng đơn vị trên hóa đơn, các doanhnghiệp phải có văn bản đăng ký với cơ quan thuế và tự chịu trách nhiệm về tínhchính xác của nội dung hóa đơn lập theo cách ghi chữ viết, chữ số đã đăng ký.

Mỗimẫu hoá đơn sử dụng của một tổ chức, cá nhân phải có cùng kích thước (trừ trườnghợp hoá đơn tự in trên máy tính tiền được in từ giấy cuộn không nhất thiết cố địnhđộ dài, độ dài của hoá đơn phụ thuộc vào độ dài của danh mục hàng hoá bán ra)”.

Căn cứ các quy định nêu trên, trườnghợp Chi nhánh Ngân hàng đã đăng ký và được cơ quan thuế chấp thuận việc sử dụngchữ viết trên hóa đơn là tiếng Việt không dấu và được sử dụng dấu phân cách sốtự nhiên là dấu phẩy sau chữ số hàng nghìn, triệu, tỷ, nghìn tỷ, triệu tỷ, tỷ tỷ,sử dụng dấu chấm sau chữ số hàng đơn vị trên hóa đơn; được lập hóa đơn nhiềuhơn một trang thì Chi nhánh được sử dụng trên tất cả hóa đơn, chứng từ thu phícủa Chi nhánh (bao gồm cả các hóa đơn chứng từ thu phí được bổ sung sau này màkhông cần phải đăng ký bổ sung với cơ quan thuế).

CụcThuế TP thôngbáo Chi nhánh Ngân hàng biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bảnquy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P. Ktra 2;
- P. PC;
- Lưu VT; TTHT.
265318-2053/14 thêu

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Ngọc Tâm