BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 5446/TCT-PC
V/v: Kê khai nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu đã đến hạn nhưng chưa thanh khoản tờ khai

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2007

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bình Định

Trả lời công văn số 3846/CT-KK &KKT ngày 28/9/2007của Cục thuế tỉnh Bình Định về việc kê khai nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu đã đếnhạn nhưng chưa thanh khoản tờ khai, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm 7, Phần B Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14tháng 06 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhậpkhẩu, quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu đã hướng dẫn:

Đối với Tờ khai hải quan hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu(đối với tạm nhập, tái xuất), tái nhập khẩu (đối với tạm xuất, tái nhập), đãđăng ký với cơ quan hải quan trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thìvẫn thực hiện theo các quy định trước đây.

Điểm 3, Phần II, Mục C, Thông tư 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính đã hướng dẫn:

“Cơ sở kinh doanh, người nhập khẩu có nhập khẩu hànghóa chịu thuế GTGT phải kê khai và nộp tờ khai thuế GTGT theo từng lần nhậpkhẩu cùng với việc kê khai thuế nhập khẩu với cơ quan Hải quan thu thuế nhậpkhẩu”.

Điểm 3, Phần III, Mục C, Thông tư 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“Đối với hàng hóa nhập khẩu thuộc diện không phải nộpthuế GTGT khi nhập khẩu như: nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất, gia công hàngxuất khẩu, quà biếu, quà tặng, hàng viện trợ nhân đạo, hàng hóa viện trợ khônghoàn lại.v.v. nếu đem bán hoặc xuất dùng vào mục đích khác phải kê khai, nộpthuế GTGT với cơ quan thuế trực tiếp quản lý cơ sở như quy định đối với hànghoá do cơ sở kinh doanh”.

Căn cứ hướng dẫn tại các Thông tư nêu trên, trườnghợp Tổng Công ty Sản xuất và Đầu tư dịch vụ xuất nhập khẩu Bình Định có nhậpkhẩu 529,85 m3 gỗ bạch đàn để sản xuất hàng xuất khẩu, cơ quan Hảiquan đã thực hiện thủ tục ân hạn đối với việc nhập khẩu và xuất khẩu cho Côngty là 275 ngày. Đến nay đã hết thời hạn, Công ty đã có báo cáo và làm thủ tụcchuyển đổi mục đích sử dụng 127,4 m3 gỗ (bán cho Công ty Cổ phần chếbiến gỗ PISICO Tam Phước) thì đối với doanh số bán số lượng gỗ nêu trên Công typhải kê khai và nộp thuế GTGT tại Cục thuế tỉnh Bình Định.

Đối với số lượng gỗ còn lại tồn kho là 402,45 m3,cơ quan Hải quan kiểm tra, truy thu thuế giá trị gia tăng cùng với thuế nhậpkhẩu theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế biết và thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Chính sách Thuế,
- Tổng cục Hải quan,
- Ban HT, TTTĐ;
- Lưu: VT; PC (2b)


KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến