BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 544TCT/DNK
V/v: hạch toán chi phí XSKD

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2005

Kính gửi:

Công ty TNHH An Bình
(27/5A Kha Vạn Cân, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương)

Trả lời công văn số 03- 01/CV-AB .05 ngày 12/1/2005 của Côngty TNHH An Bình về chi phí khi xác định thu nhập doanh nghiệp, Tổng cục thuế cóý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm 6, mục IV, phần B, Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính thì: Các khoản không liên quanđến doanh thu và thu nhập chịu thuế như chi về đầu tư xây dựng cơ bản; chi ủnghộ các đoàn thể, tổ chức xã hội và ủng hộ địa phương…không được tính vào chiphí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế.

Theo quy định nêu trên, trường hợp Công ty đầu tư làm đườngthuộc tài sản của Công ty thì được hạch toán vào tài sản cố định và trích khấuhao theo quy định; nếu Công ty ủng hộ địa phương tiền để làm đường trên đất củaxã thì không được hạch toán vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế.

Tổng cục thuế trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Bình Dương
- Lưu VP(HC), DNK(2bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến