BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 545/TCHQ-KTTT
V/v căn cứ tính thuế NPL gia công

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2008

Kính gửi:Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 3816/HQTP-GC ngày 29/11/2007của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về thời điểm tính thuế và trị giá tính thuếđối với 11 lô hàng nguyên phụ liệu gia công do Cơ sở Sơn Cự, DNTN Liên Thành,Công ty TNHH Tân Liên Thành, Công ty TNHH Tài Đức Lộc và Công ty cổ phần BáchViệt nhập khẩu sau đó tiêu thụ tại thị trường Việt Nam, Tổng cục Hải quan có ýkiến như sau:

Để việc xử lý đề nghị của cơ quan cảnh sát điềutra Công an TP. Hồ Chí Minh được chính xác, cần xác định hành vi của các doanhnghiệp nêu trên có phải là gian lận trốn thuế hay không.

1. Trường hợp không phải là gian lận trốn thuếthì doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục và kê khai theo đúng quy định tại Thôngtư số 07/2000/TT-TCHQ ngày 02/11/2000 của Tổng cục Hải quan hoặc Quy định banhành kèm theo Quyết định số 69/2004/QĐ-BTC ngày 24/8/2004 của Bộ Tài chính vềthủ tục hải quan đối với hàng hoá gia công với thương nhân nước ngoài (tuỳ thờiđiểm thay đổi mục đích sử dụng, tương ứng với thời điểm hiệu lực của văn bản ápdụng). Căn cứ tính thuế được thực hiện theo quy định tại Điểm 2 Mục II Phần E Thôngtư số 172/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính, Mục II Phần G Thông tưsố 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính hoặc Điểm 1 Mục II Phần HThông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính, tuỳ thuộc thờiđiểm có sự thay đổi mục đích sử dụng theo thời hiệu của các văn bản dẫn trên.

2. Trường hợp gian lận, trốn thuế thì căn cứtính thuế thực hiện theo quy định tại Điểm 2 Mục II Phần H Thông tư số59/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An