BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------
Số: 5453/BGDĐT-VP
V/v: Chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------
Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2014
Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Thời gian qua, với sự quan tâm chỉ đạo của chính quyền các địa phương, các quy định hiện hành về thu góp, đồng phục học sinh được thực hiện nghiêm túc trong hầu hết các cơ sở giáo dục. Tuy nhiên, qua phản ánh của báo chí và nhân dân, ở một số cơ sở giáo dục vẫn xảy ra việc thu góp trái quy định, ép buộc học sinh may (mua) quần áo đồng phục gây bức xúc trong dư luận xã hội. Thực hiện Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghịỦy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo sở giáo dục và đào tạo phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện một số nội dung sau đây:
1. Hướng dẫn, giám sát và kiểm tra các cơ sở giáo dục trên địa bàn thực hiện các khoản thu, chi trong trường học đảm bảo đúng các quy định hiện hành. Đối với các khoản đóng góp, tài trợ theo hình thức xã hội hóa để góp phần tăng cường cơ sở vật chất, trường lớp, hỗ trợ các hoạt động giáo dục phải thực hiện theo Thông tư số 29/2012/TT-BGDĐT ngày 10/9/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.
2. Kiểm tra các cơ sở giáo dục về việc thực hiện trách nhiệm của cơ sở giáo dục trong việc thực hiện Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/5/2014 của liên bộ Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Lao động-Thương binh và Xã hội; Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh.
3. Có hình thức xử lý nghiêm, kịp thời đối với hiệu trưởng những cơ sở giáo dục để xảy ra tiêu cực trong việc lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu góp hoặc ép buộc học sinh may (mua) quần áo đồng phục trái quy định.
Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan quản lý giáo dục địa phương quán triệt tinh thần công văn này tới các cơ sở giáo dục và phổ biến tới giáo viên, cha mẹ học sinh.
Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTTgCP Vũ Đức Đam (để b/cáo);
- UBVHGDTNTN&NĐ của Quốc hội (để b/cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- Các Vụ, Cục thuộc Bộ;
- Các sở giáo dục và đào tạo (để t/hiện);
- Website Bộ GD&ĐT;
- Lưu: VT, TH.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Mạnh Hùng