BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------------------
V/v: Miễn thuế nhập khẩu tạo tài sản cố định đối với dự án công nghệ cao
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2011

Kính gửi:
Công ty sản xuất vật tư ngành in Mỹ Lan.
(Lô B2, KCN Long Đức, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh)

Trả lời công văn số XNK 11002-BTC ngày 05/10/2011 của Công ty sản xuất vật tư ngành in Mỹ Lan về việc miễn thuế nhập khẩu tạo tài sản cố định đối với dự án công nghệ cao, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
1. Về việc miễn thuế nhập khẩu:
Trường hợp của Công ty sản xuất vật tư ngành in Mỹ Lan chưa được xác định là dự án ứng dụng công nghệ cao, công nghệ chưa sử dụng tại Việt Nam thì không được miễn thuế nhập khẩu thiết bị để tạo tài sản cố định theo quy định tại khoản 6 Điều 16 Nghị định 149/2005/NĐ-CP ngày 06/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (nay là khoản 6 Điều 12 Nghị định 87/2010/NĐ-CP ngày 13/08/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu).
2. Về việc xử lý thuế đối với hàng hóa nhập khẩu trước khi đăng ký danh mục:
Theo quy định tại điểm b.3 Khoản 2 Điều 103 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu thì:
Cơ quan hải quan chỉ thực hiện miễn thuế đối với các trường hợp đăng ký tờ khai hải quan sau khi đăng ký Danh mục. Các trường hợp đăng ký tờ khai hải quan phát sinh trước ngày đăng ký Danh mục, cơ quan hải quan lập hồ sơ báo cáo về Bộ Tài chính để xem xét giải quyết từng trường hợp cụ thể.
Đề nghị Công ty nghiên cứu thực hiện theo quy định trên.
Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty sản xuất vật tư ngành in Mỹ Lan biết và thực hiện./.

>> Xem thêm:  Mẫu đơng đăn ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2020, Hướng dẫn cách viết

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3b), PCST.
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Dương Phú Đông

>> Xem thêm:  Bán đất vườn phải chịu những loại thuế nào ? Có được bán đất khi chưa có sổ đỏ hay không ?