BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5455/TCT-CS
V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 5 tháng 12 năm 2014

Kính gửi: Tổng công ty đường sắt Việt Nam
(Địa chỉ: số 118 Lê Duẩn, Hà Nội)

Phúc đáp công văn số 3129/ĐS-TCKT ngày 17/9/2014 và công văn số 2182/ĐS-TCKT ngày 24/7/2014của Tổng công ty đường sắt Việt Nam (sau đây gọi là Tổng công ty) kiến nghị về việc nộp thuế TNDN tập trung tại Tổng công ty

và thuế GTGT tại địa phương, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫnvề kê khai thuế GTGT: "Điều 11. Khai thuế giá trị gia tăng

1. Tráchnhiệm nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế

a) Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

b)Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh,thành phố trực thuộc trung ương cùng nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì người nộp thuế thực hiện khai thuế giá trị gia tăng chung cho cả đơn vị trực thuộc

Nếu đơn vị trực thuộc có con dấu, tài khoản tiền gửi ngân hàng, trực tiếp bán hàng hóa,dịch vụ, kê khai đầy đủ thuế giá trị gia tăng đầu vào, đầu ra có nhu cầu kê khai nộp thuế riêng phải đăng ký nộp thuế riêng và sử dụng hóa đơn riêng.

Căn cứ tình hình thực tế trên địa bàn quản lý, giao Cục trưởng Cục Thuế địa phương quyết định về nơi kê khai thuế đối với trường hợp người nộp thuế có hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống, nhà hàng, khách sạn, massage, karaoke.

c) Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnhkhác nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của đơn vị trực thuộc, nếu đơn vị trực thuộc không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính của người nộp thuế. "

- Tại Khoản 1Điều 12 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của

Bộ Tài chínhhướng dẫn về kê khai nộp thuế TNDN:

Điều 12.Khai thuế Thu nhập doanh nghiệp.

1. Tráchnhiệm nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp cho cơ quan thuế

b) Trườnghợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc hạch toán độc lập thì đơn vị trực thuộcnộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh tại đơn vị trực thuộc cho cơ quan thuế quản lý trựctiếp đơn vị trực thuộc.

c) Trườnghợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc nhưng hạch toán phụ thuộc thì đơn vịtrực thuộc đó không phải nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp, khinộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp, người nộp thuế có trách

nhiệm khaitập trung tại trụ sở chính cả phần phát sinh tại đơn vị trực thuộc.

d) Trườnghợp người nộp thuế có cơ sở sản xuất (bao gồm cả cơ sở gia công, lắp ráp) hạchtoán phụ thuộc hoạt động tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khácđịa bàn nơi đơn vị đóng trụ sở chính thì khi nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanhnghiệp, người nộp thuế có trách nhiệm khai tập trung tại trụ sở chính cả phần phátsinh tại nơi có trụ sở chính và nơi có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc.

đ) Đối vớicác tập đoàn kinh tế, các tổng công ty có đơn vị thành viên hạch

toán phụthuộc nếu đã hạch toán được doanh thu, chi phí, thu nhập chịu thuế thì đơn vịthành viên phải kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp với cơ quan thuế quản lý trựctiếp đơn vị thành viên.

…”

Căn cứ quyđịnh nêu trên thì :

- Về thuếGTGT, phí và lệ phí.

Trường hợpTổng công ty có các đơn vị thành viên trực thuộc sử dụng mã số thuế riêng đãđăng ký với các Cục Thuế địa phương thì các đơn vị trực thuộc kê khai, nộp thuếGTGT, phí và lệ phí tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị trực thuộc.

- Về thuếThu nhập doanh nghiệp.

Trường hợpTổng công ty có các đơn vị hạch toán phụ thuộc thì Tổng công

ty có tráchnhiệm kê khai và nộp thuế TNDN tập trung tại trụ sở chính cả phần phát sinh tạiđơn vị hạch toán phụ thuộc.

Trường hợpTổng công ty có các đơn vị hạch toán phụ thuộc mà các đơn vị

này có hoạtđộng sản xuất thì phải phân bổ số thuế phải nộp ở nơi đơn vị đóng trụ

sở chính vànơi có cơ sở sản xuất.

Trường hợpTổng công ty có các đơn vị hạch toán phụ thuộc hạch toán được doanh thu, chiphí, thu nhập chịu thuế hoặc các đơn vị hạch toán độc lập thì

các đơn vịthực hiện kê khai, nộp thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Tổng cục Thuếtrả lời để Tổng công ty Đường sắt Việt Nam biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế Hà Nội
- Vụ PC - TCT;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn