VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------------
V/v: Kết quả kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh than trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------
Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2012

Kính gửi:
- Bộ Công Thương;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Xét báo cáo của Bộ Công Thương (văn bản số 4860/BCT-TCNL ngày 07 tháng 6 năm 2012) về “Kết quả kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh than trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:
1. Yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có hoạt động khai thác và kinh doanh than (Quảng Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Bình, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An) khẩn trương thực hiện những việc sau:
- Tăng cường kiểm tra hoạt động khai thác, kinh doanh than để ngăn chặn và xử lý kịp thời các hoạt động kinh doanh than trái phép.
- Tổ chức kiểm tra toàn bộ các đơn vị kinh doanh than trên địa bàn quản lý để hướng dẫn các tổ chức, cá nhân kinh doanh than trên địa bàn hoàn thiện các điều kiện kinh doanh theo quy định; kiểm tra, xử lý kiên quyết theo thẩm quyền hoặc rút ngành nghề kinh doanh than trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của những tổ chức, cá nhân kinh doanh than vi phạm nhiều lần hoặc vi phạm nghiêm trọng các điều kiện về an toàn, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường hoặc vận chuyển, chế biến và kinh doanh nguồn than trái phép.
- Duy trì thường xuyên các lực lượng tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường giao thông để phát hiện, xử lý kịp thời các trường hợp vận chuyển, kinh doanh than trái phép.
2. Bộ Tài nguyên và Môi trường sớm khoanh định và công bố các điểm lộ vỉa than nhỏ lẻ, trình Thủ trướng Chính phủ xem xét, quyết định để làm cơ sở cho Ủy ban nhân dân tỉnh cấp Giấy phép thăm dò, Giấy phép khai thác than.
3. Bộ Công Thương triển khai việc sửa đổi Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện, theo hướng đưa than vào danh mục hàng hóa kinh doanh có điều kiện, trình Chính phủ trong Quý IV năm 2012.
Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ và các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, Phó TTg Hoàng Trung Hải;
- UBND các tỉnh: Quảng Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Bình, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An;
- Tập đoàn công nghiệp Than-Khoáng sản;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý;
- Các Vụ: ĐP, KTTH, TKBT, KGVX, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3). Duc
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý