BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5457/TCHQ-TXNK
V/v tiền chậm nộp

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2016

Kính gửi:Công ty CP Tập đoàn Thiên Long.
(Lô 6-8-10-12, Đường số 3, KCN Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP, Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 62. 16/CV-TLG ngày 6/6/2016 củaCông ty CP Tập đoàn Thiên Long về tiền chậm nộp đối với hànghóa là nguyên liệu vật tư nhập khẩu để SXXK nhưngchuyển tiêu thụ nội địa, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Nội dung Công ty hỏi, Tổng cục Hải quan đã hướng dẫntại Mục 49.3 công văn số 6330/TCHQ-GSQL ngày 10/7/2015 và Điểm 1 Mục III công văn số 1171/TCHQ-GSQL ngày 17/2/2016. Theo đó, đối với nguyên liệu vật tư nhập khẩuđể SXXK chuyển tiêu thụ nội địa, người nộp thuế phải nộp đủ các loại thuế theoquy định của pháp luật trước khi hoàn thành thủ tục chuyển tiêu thụ nội địa; thủtục khai báo chuyển tiêu thụ nội địa, đăng ký tờ khai mới và tính thuế thực hiệntheo quy định tại Điều 21, Điều 40 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính. Như vậy, khi chuyển tiêu thụ nội địa, người nộpthuế đăng ký tờ khai mới, nộp thuế theo tờ khai mới thì không bị tính chậm nộp.

Đề nghị Công ty CP Tập đoàn Thiên Long liên hệ vớiChi cục Hải quan quản lý hàng gia công Hồ Chí Minh (Cục Hải quan TP. Hồ ChíMinh) để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty CP Tập đoànThiên Long được biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh (để t/h);
- Lưu; VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang