ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5462/UBND-NNNT
Về việc tăng cường hợp tác với các tỉnh trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2014

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn

Trên cơ sở báo cáo số 648/BC-KH &ĐT ngày 4/7/2014 của SởKế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả triển khai hợp tác phát triển giữa thành phốHà Nội với các tỉnh, thành phố trong cả nước 6 tháng đầu năm 2014, kế hoạchtriển khai 6 tháng cuối năm 2014 và báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ củaTrung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT HàNội.

Để tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm với ngành nôngnghiệp của các tỉnh, thành phố về công tác quản lý nhà nước trong nông nghiệp,thúc đẩy hợp tác tiêu thụ nông sản, thựcphẩm giữa các tỉnh, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của nông nghiệp Thủ đô, Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo như sau:

Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với Sở Tàichính và các đơn vị liên quan căn cứ tình hình thực tế và chủ trương hợp tác đãđược UBNDThành phố chấp thuận tại côngvăn số 849/UBND-NNNT ngày 7/2/2014 về việc xin chủ trươngtổ chức tham gia các Hội chợ nông nghiệp và hợptác với các tỉnh về phát triển nông nghiệp nông thôn năm 2014, khẩn trương xâydựng Kế hoạch triển khai hợp tác trong 6tháng cuối năm 2014 và những năm tiếp theo bám sát phương châm cụ thể, rõ vềnội dung, sản phẩm hợp tác, tính khả thi trong triển khai, thời gian thực hiện, báo cáo UBND Thành phố trước ngày 28/7/2014./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- Đ/c Chủ tịch UBND TP; (để báo cáo)
- Sở Tài chính, Trung tâm XTTMNN - Sở NN và PTNT;
- CVP/ PCVP UBND TP NN Sơn;
- TH, NNNT;
- Lưu: VT, NNNT (Ngân).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Xuân Việt