BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5463/TCT-CS
V/v Vướng mắc về xác định thuế suất thuế tài nguyên.

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2014

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Phú Thọ

Trả lời Công văn số 3666/CT-TTHT ngày 6/10/2014 của Cục Thuế tỉnh Phú Thọ về thuế suất thuế tài nguyên đối với đất phù sa của Công ty TNHH thương mại Chiến Thắng khai thác để cung cấp cho Công ty Cổ phần Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao làm nguyên liệu phụ gia sản xuất sản phẩm NPK, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Biểu mức thuế suất thuế Tài nguyên ban hành kèm theo Nghị quyết số 712/2013/UBTVQH13 ngày 16/12/2013 của ủy ban thường vụ Quốc hội thì các thuế suất đối với khai thác tài nguyên đất quy định như sau:

"Đất khai thác để san lấp, xây dựng công trình: 4%

Đất làm gạch: 10%

Khoáng sản không kim loại khác: 5%. "

Căn cứ quyđịnh nêu trên, sản phẩm đất phù sa để làm nguyên liệu sản xuất sản phẩm NPK thuộc nhóm Khoáng sản không kim loại khác thì được áp dụng mức thuế suất là 5%theo quy định tại Nghị quyết số 712/2013 /UBTVQH13 ngày 16/12/2013 của Ủy ban thường vụ Quốc hội nêu trên.

Tổng cụcThuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Phú Thọ được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ Trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để báo cáo);
- Vụ Pháp Chế, Vụ CST (BTC);
- Vụ Pháp Chế - TCT;
- Vụ Kê khai và Kế Toán Thuế;
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn