ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
VĂN PHÒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5464/VP-TNMT
V/v tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn Thành phố.

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2014

Kính gửi:

- Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Quy hoạch - Kiến trúc, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Thanh tra thành phố;
- Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã.

Thực hiện Chỉ thịsố 04/2014/CT-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2014 của Chủ tịchỦy ban nhân dân Thành phố về tăng cường côngtác quản lý, sử dụng đất nông nghiệp, đất công trên địa bàn Thành phố, cácngành, các cấp đã nghiêm túc tổ chức thực hiện nhưng kết quả chưa đạt so với yêucầu; công tác thanh tra, kiểm tra, xử lývi phạm còn hạn chế, nhất là xử lý vi phạm về trật tự xây dựng trên đất nôngnghiệp có nơi, có lúc còn buông lỏng, việc phát hiện và xử lý vi phạm còn chậm,lúng túng, chính quyền cấp cơ sở ngại va chạm, đùn đẩy trách nhiệm; Tình trạngvi phạm còn phổ biến, nhiều trường hợp nghiêm trọng.

Tại cuộc họp giaoban trực tuyến của Ủy ban nhân dân Thànhphố với các Sở, ngành và Ủy bannhân dâncác quận, huyện, thị xã (ngày 06/8/2014) về thực hiện Chỉ thị số04/2014/CT-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2014 của Chủ tịchỦy ban nhân dân Thành phố, đồng chí Vũ Hồng Khanh, Phó Chủ tịchthường trực Ủy ban nhân dân Thành phố cóý kiến chỉ đạo như sau:

1- Giao Sở Tàinguyên và Môi trường căn cứ nội dung trao đổi, kết luận tại cuộc họp giao ban,hoàn thiện báo cáo tình hình, kết quả thực hiện 06 tháng đầu năm Chỉ thị số04/2014/CT-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2014 của Chủ tịchỦy ban nhân dân Thành phố, báo cáo Ủyban nhân dân Thành phố.

2- Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã phảinắm chắc quỹ đất, hồ sơ quản lý, thực trạng sử dụng đất quỹ đất nông nghiệp,quỹ đất nông nghiệp chưa giao, quỹ đất công ích trên địa bàn từng xã, phường,thị trấn để đáp ứng các yêu cầu quản lý nhà nước; công khai rõ đất nào do Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý và cho thuê, đấtnào các tổ chức kinh tế tập thể phải thuêsử dụng, đất nào các hộ gia đình, cá nhânđược giao sử dụng.

Trên cơ sở đánhgiá thực trạng về hồ sơ quản lý, thực tế quản lý, sử dụng, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã cótrách nhiệm phân loại và thiết lập hồ sơ quản lý để cấp Giấy chứng nhận quyềnsử dụng đối với diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng đúng mục đích và đánhgiá, phân loại, lập hồ sơ xử lý với diện tích đất nông nghiệp sử dụng khôngđúng mục đích, vi phạm các quy định của pháp luật; tổ chức thanh tra và xử lýcác trường hợp vi phạm theo quy định củapháp luật.

Việc thanh tra, xửlý vi phạm phải thực hiện theo đúng trình tự, các quy định của pháp luật, tuyệtđối không để tình trạng xử lý qua loa, chiếu lệ nhằm hợp pháp hóa những saiphạm. Việc xử lý vi phạm phải gắn liền với xử lý cán bộ quản lý có khuyết điểm,vi phạm, tuân thủ nghiêm Chỉ thị số 04/2014/CT-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2014.

3- Giao Thanh trathành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp đề xuất tổ chức toàn diện việcquản lý, sử dụng đất nông nghiệp, đất công ích, đất công trên địa bàn một sốquận, huyện, thị xã, một số phường, xã, thị trấn cụ thể, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố trước ngày 15 tháng 9năm 2014.

4- Giao Sở Tàinguyên và Môi trường chủ trì cùng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các quận: Hoàn Kiếm, Ba Đình,Tây Hồ, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, Đống Đa, Cầu Giấy kiểm tra, đề xuất việc quảnlý, sử dụng đất đối với đất nông nghiệp do các Hợp tác xã đang quản lý, sửdụng, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phốtrước 30 tháng 9 năm 2014./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo (để b/c);
- Phó Chủ tịch TT Vũ Hồng Khanh (để b/c);
- Ban Tuyên giáo Thành ủy;
- Văn phòng Thành ủy;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND TP;
- VPUB: CVP, PCVP Phạm Chí Công, TH;
- Lưu: VT, NNNT, TNMT (05). 31b.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Phạm Chí Công