VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------------------
V/v: Đề án Xóa mù chữ giai đoạn 2012 - 2020
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------
Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2012

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Xét đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 455/TTr-BGDĐT ngày 15 tháng 6 năm 2012 về việc phê duyệt Đề án Xóa mù chữ giai đoạn 2012 – 2020, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến chỉ đạo như sau:
1. Bộ Giáo dục vào Đào tạo khẩn trương tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2005 – 2010 (đã nêu tại Thông báo số 218/TB-VPCP ngày 18 tháng 6 năm 2012 của Văn phòng Chính phủ), sau đó hoàn thiện trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 9 năm 2012 Đề án Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 – 2020 để làm căn cứ cho việc phê duyệt và triển khai Đề án Xóa mù chữ giai đoạn 2012-2020 như một đề án thành phần.
2. Về dự thảo Đề án Xóa mù chữ giai đoạn 2012 – 2020 cần nghiên cứu, tiếp thu những ý kiến xác đáng của các Bộ, ngành. Trong đó lưu ý:
- Rà soát lại số người mù chữ, phân loại theo đối tượng, địa bàn… để làm căn cứ cho việc đề xuất và áp dụng chính sách, giải pháp thích hợp;
- Cần xác định rõ quan điểm: Xóa mù chữ là một nội dung quan trọng của xây dựng xã hội học tập, là trách nhiệm của toàn xã hội, từng người dân, trong đó Nhà nước giữ vai trò chủ đạo; công tác tuyên truyền, vận động và tham gia thực hiện, đặc biệt của các tổ chức, đoàn thể nhân dân là hết sức quan trọng;
- Cần rà soát lại các đề xuất hỗ trợ cho người dạy, người học, tránh trùng lặp hoặc tâm lý trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước. Đề cao, làm rõ hơn nữa vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, đoàn thể, nhất là Hội Khuyến học Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác tuyên truyền, vận động và trực tiếp tham gia thực hiện việc xóa mù chữ;
- Cần có ý kiến tham gia của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính về nguồn kinh phí thực hiện Đề án dự kiến từ Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo trong giai đoạn tới.
Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Giáo dục và Đào tạo biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng (để b/c);
- Các Bộ, KH&ĐT, Tài chính;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ: PL, TCCV, KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KGVX (4).
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ