BỘ TÀI CHÍNH
------------

Số: 5468/BTC-TCHQ
V/v: thuế XK gỗ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2010

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh, thành phố

Bộ Tài chính nhận được phản ánh của một số đơn vị về việc thuế xuất khẩu đối với mặt hàng gỗ nhập khẩu sau đó xuất khẩu, nhưng doanh nghiệp xuất khẩu không trực tiếp nhập khẩu gỗ mà mua gỗ do doanh nghiệp khác nhập khẩu. Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Bộ Tài chính đã có Thông tư số 35/2010/TT-BTC hướng dẫn về thuế xuất khẩu đối với gỗ và than cốc được sản xuất từ nguyên liệu nhập khẩu.

Căn cứ Thông tư số 35/2010/TT-BTC và để giải quyết các vướng mắc đối với các trường hợp nhập khẩu mặt hàng gỗ sau đó tái xuất khẩu nhưng doanh nghiệp xuất khẩu không trực tiếp nhập khẩu gỗ mà mua gỗ do doanh nghiệp khác nhập khẩu, Bộ Tài chính giao Cục Hải quan địa phương kiểm tra hồ sơ xuất khẩu, nhập khẩu của các trường hợp trên, nếu đáp ứng các nội dung sau đây thì thực hiện không thu thuế xuất khẩu:

- Hàng hóa đáp ứng điều kiện, có đủ hồ sơ như hướng dẫn tại khoản 8 điều 112 và điều 120 Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính;

- Hồ sơ có cơ sở để chứng minh được nguồn gốc của số gỗ xuất khẩu là gỗ nhập khẩu như hướng dẫn tại Quyết định số 59/2005/QĐ-BNN ngày 10/10/2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để hướng dẫn, giải quyết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CST, Vụ PC (để thực hiện);
- Lưu: VT, TCHQ.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG


Đỗ Hoàng Anh Tuấn