BỘ NỘI VỤ
-------
Số: 5469/BNV-TCBC
V/v: Thực hiện đúng quy định của pháp luật về số lượng cấp phó
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------
Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2014

Kính gửi:
- Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập.

Thực hiện Kết luận số 64-KL/TW ngày 28/5/2013 Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở; căn cứ quy định tại Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18/4/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; các Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của từng Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các tổng cục và tổ chức tương đương trực thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, Bộ Nội vụ đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tổ chức khác do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập (sau đây gọi chung là Bộ, ngành) thực hiện đúng các quy định của pháp luật về số lượng cấp phó của Bộ, ngành và số lượng cấp phó của các tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ, ngành.
Để bảo đảm thực hiện đúng quy định của pháp luật về số lượng cấp phó, đề nghị Bộ, ngành thực hiện đồng bộ các giải pháp sau:
- Thực hiện đúng quy định về số lượng cấp phó trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định hiện hành.
- Thực hiện nguyên tắc Phó Thủ trưởng cơ quan cấp trên không kiêm Thủ trưởng cơ quan cấp dưới.
- Kiểm soát chặt chẽ số lượng cấp phó trong các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý, bảo đảm chỉ bổ nhiệm cấp phó khi còn chỉ tiêu về số lượng cấp phó trong từng cơ quan, tổ chức, đơn vị.
- Các cơ quan, đơn vị có số lượng cấp phó vượt quy định phải báo cáo cấp có thẩm quyền về kế hoạch điều chỉnh và tự điều chỉnh theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; báo cáo về Bộ Nội vụ để tổng hợp báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
Đề nghị Bộ, ngành nghiên cứu và thực hiện nghiêm theo quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Cán sự đảng Chính phủ (để b/c);
- Ban Tổ chức Trung ương (để b/c);
- Ban Công tác đại biểu - UBTVQH (để b/c);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Trần Anh Tuấn;
- Lưu: VT, TCBC (03b).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Anh Tuấn

>> Xem thêm:  Người nhà bỏ đi hơn 20 năm không rõ tin tức thì có được chia thừa kế không ?

>> Xem thêm:  Chia thừa kế khi một bên vợ hoặc chồng chết ? Sống vô trách nhiệm với Cha Mẹ già có được thừa kế