BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5469/TCT-KK
V/v hoàn thuế GTGT đối với Đại sứ quán CHLB Đức

Hà Nội, ngày 5 tháng 12 năm 2014

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội

Trả lời Công văn số 57122/CT-KK &KTT ngày 06/11/2014 của Cục Thuế TP Hà Nội về việc hoàn thuế GTGT đối với Đại sứ quán CHLB Đức. Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản2 Điều 52 Chương VII Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổsung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ:

"2.Hồ hoànthuế GTGT

- Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu Ngân sách nhà nước theo mẫu 01/ĐNHT ban hành kèm theoThông tư này có xác nhận của Cục Lễ tân nhà nước trực thuộc Bộ Ngoại giao.

- Bảng kê thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào dùng cho quan đại diện ngoại giao theo mẫu số 01-2/ĐNHT ban hành kèm theo Thông này và Bảng kê thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào dùng cho viên chức ngoại giao tại Việt Nam theo mẫu số 01-3/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư này.

- Bản gốc kèm theo 02 (hai) bản chụp hóa đơn GTGT có đóng dấu của quan đại diện. quan thuế sẽ trả lại các hóa đơn gốc cho quan đại diện sau khi thực hiện hoàn thuế GTGT".

Căn cứ hướng dẫn trên thì Cơ quan Thuế không lưu bản chính hóa đơn GTGT trong hồ sơ hoànthuế theo quy chế miễn trừ ngoại giao đối với Đại sứ quán. Do vậy, để tạo thuận lợi trong thủ tục hoàn thuế cho cơ quan ngoại giao đối với trường hợp cơ quan ngoại giao phải sử dụng hóa đơn bản chính để thực hiện các thủ tục hành chính khác, Tổng cục Thuế đồng ý với đề xuất của Cục Thuế TP Hà Nội tại Công văn số 57122/CT-KK &KTT ngày 06/11/2014, cụ thể như sau:

Đại sứ quán Cộng hòa liên bang Đức tại Hà Nội được sử dụng các hóa đơn mua xe máy là bản copy có đóng dấu sao y bản chính của Đại sứ quán khi thực hiện thủ tục hoàn thuế GTGT theo quy chế miễn trừ ngoại giao.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế thành phố Hà Nội được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Trần Văn Phu