BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 547/TCHQ-GSQL
V/v hoạt động của địa điểm thu gom hàng lẻ (CFS)

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2009

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hải Phòng

Trả lời công văn số 252/HQHP-PVN ngày 14/01/2009 của Cục Hảiquan TP. Hải Phòng về việc hoạt động của Địa điểm thu gom hàng lẻ ở nội địa(CFS) tại khu bãi thuộc phường Đông Hải, quận Hải An, TP. Hải Phòng, Tổng cụcHải quan có ý kiến như sau:

1) Yêu cầu Cục Hải quan TP. Hải Phòng thực hiện theo Quyếtđịnh số 2009/QĐ-TCHQ ngày 13/10/2008 của Tổng cục Hải quan và có văn bản yêucầu Công ty cổ phần tiếp vận Biển Đông sớm hoàn thiện về cơ sở hạ tầng, xâydựng nhà kho chứa tang vật vi phạm, mua sắm các trang thiết bị đáp ứng các điềukiện hướng dẫn tại điểm I.1c, d, mục 4, phần B, Thông tư số 112/2005/TT-BTCngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính thì địa điểm mới được đưa vào hoạt động.

2) Về đề nghị của Công ty sử dụng diện tích 32.189m2 chungvới kho (CFS) làm Địa điểm kiểm tra hàng hóa ngoài cửa khẩu: Cục Hải quan TP.Hải Phòng có văn bản yêu cầu Công ty hoàn thiện hồ sơ theo quy định Nghị địnhsố 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ và Thông tư số 112/2005/TT-BTCngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính về thành lập địa điểm kiểm tra hàng hóa tậptrung trong đó lưu ý phần diện tích dự kiến làm địa điểm kiểm tra hàng hóa tậptrung phải được xác định rõ và phân định ranh giới với kho CFS.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP. Hải Phòngbiết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty CP tiếp vận Biển Đông; Đ/c: 136 Hoàng Quốc Việt-Hà Nội (thay trả lời);
- Lưu VT, GSQL (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh