BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 547/TCHQ-TXNK V/v thông báo ngân hàng phối hợp thu với Tổng cục Hải quan và triển khai nộp thuế điện tử 24/7

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2021

 

Kính gửi:

- Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố;
- Ngân hàng Citibank, N.A., - Chi nhánh Hà Nội;
- Ngân hàng Citibank, N.A., - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ vào Thỏa thuận hợp tác tổ chức phối hợp thu ngân sách nhà nước giữa Tổng cục Hải quan với Ngân hàng Citibank, N.A., - Chi nhánh Hà Nội, và Ngân hàng Citibank, N.A., - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh ngày 23/9/2020 và kết quả nghiệm thu kiểm thử hệ thống Hải quan 24/7, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Bổ sung Ngân hàng Citibank, N.A., - Chi nhánh Hà Nội và Ngân hàng Citibank, N.A., - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh vào danh sách các ngân hàng triển khai nộp thuế điện tử và thông quan 24/7, thời gian chính thức triển khai nộp thuế điện tử và thông quan 24/7 kể từ ngày 05/02/2021.

2. Thông tin kết nối với hệ thống của Tổng cục Hải quan:

- Đối với Ngân hàng Citibank, N.A., - Chi nhánh Hà Nội;

- Ngân hàng Citibank, N.A., - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh.

Địa chỉ kết nối đến Cổng thanh toán điện tử và Thông quan 24/7: http://192.168.1.2/TTDT31/TTDTPortal .asmx

- Đối với người nộp thuế, địa chỉ kết nối đến Cổng thanh toán điện tử và Thông quan 24/7: https://epayment.customs.gov.vn/epaymentportal

3. Yêu cầu Ngân hàng Citibank, N.A., - Chi nhánh Hà Nội và Ngân hàng Citibank, N.A., - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh:

- Thông báo với Tổng cục Hải quan địa chỉ kết nối tới hệ thống chạy chính thức của ngân hàng.

>> Xem thêm:  Công văn 4613/TCHQ-VNACCS của Tổng cục Hải quan về việc xử lý vướng mắc khi thực hiện Thông tư 22/2014/TT-BTC

- Thông báo thời gian bắt đầu thực hiện kết nối.

- Kiểm tra và phối hợp với Tổng cục Hải quan để kiểm tra kết nối giữa Tổng cục Hải quan và ngân hàng trên môi trường chạy chính thức.

- Thông báo với Tổng cục Hải quan đầu mối thường trực liên hệ về công nghệ và nghiệp vụ.

- Sau 2 tháng kể từ ngày chính thức Go live, đề nghị Ngân hàng Citibank, N.A., - Chi nhánh Hà Nội và Ngân hàng Citibank, N.A., - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh báo cáo kết quả thực hiện với Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Báo Hải quan (để t/hiện);
- Website Hải quan (để t/hiện);
- Cục CNTT&TKHQ (để t/hiện);
- Lưu: VT
, TXNK (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng