ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 547/UBND-CT
V/v Gia hạn nhập khẩu biên mậu mặt hàng phân bón.

Lào Cai, ngày 13 tháng 03 năm 2012

Kính gửi:

- Các sở, ngành: Công thương, Cục Hải quan tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Chi cục Kiểm dịch thực vật Vùng 8;
- UBND huyện Bát Xát;
- Công ty TNHH Cổ phần Long Hải Lào Cai (đ/c: Số 20, đường Nguyễn Công Hoan, phường Lào Cai, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai)

Căn cứ Công văn số 1774/BCT-TMMNngày 06/3/2012 của Bộ Công Thương về việc gia hạn nhập khẩu biên mậu mặt hàngphân bón; xét đề nghị của Công ty Cổ phần Long Hải Lào Cai tại Công văn số070312-CV ngày 07/3/2012 về việc nhập khẩu phân bón qua cửa khẩu Bản Vược,huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian nhậpkhẩu biên mậu mặt hàng phân bón của Công ty Cổ phần Long Hải Lào Cai quy địnhtại Quyết định số 3273/QĐ-UBND ngày 29/11/2011 của UBND tỉnh Lào Cai đến hếtngày 30/6/2012 với số lượng 7.583 tấn (bảy nghìn năm trăm tám mươi ba tấn);

2. Giao Cục Hải quan Lào Cai, BộChỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Công Thương và các cơ quan có liên quan quảnlý chặt chẽ theo quy định của pháp luật việc nhập khẩu phân bón nêu trên củaCông ty Cổ phần Long Hải Lào Cai;

3. Công ty Cổ phần Long Hải Lào Caicó trách nhiệm thực hiện đúng quy định về chính sách nhập khẩu phân bón, chínhsách thuế, các quy định của pháp luật về hải quan và các văn bản quy phạm phápluật liên quan khác; đồng thời gửi báo cáo kết quả nhập khẩu về Sở Công ThươngLào Cai vào ngày 25 hàng tháng.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. UBND tỉnh;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Tài chính;
- Lãnh đạo VP (đ/c Thìn);
- Lưu: VT, CT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Dương