BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5470/BNV-TCBC
V/v thực hiện đúng quy định của pháp luật về số lượng cấp phó

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2014

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Kết luận số 64-KL/TW ngày 28/5/2013 Hội nghị lầnthứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI một số vấn đề về tiếp tục đổi mới,hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở; căn cứ quy định tại Nghịđịnh số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơquan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương(sau đây gọi chung là cấp tỉnh) và Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dânquận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện) vàcác Thông tư, Thông tư liên tịch giữa Bộ, cơ quan ngang Bộ với Bộ Nội vụ hướngdẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn vềngành, lĩnh vực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, Bộ Nội vụ đề nghị Ủyban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện đúng quy định của pháp luật về sốlượng cấp phó của các cơ quan chuyên môn ở địa phương.

Để bảo đảm thực hiện đúng quy định của pháp luật về số lượngcấp phó, đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện đồng bộ các giảipháp sau:

- Thực hiện đúng quy định về số lượng cấp phó trong các cơquan, tổ chức, đơn vị theo quy định hiện hành.

- Thực hiện nguyên tắc Phó Thủ trưởng cơ quan cấp trên khôngkiêm Thủ trưởng cơ quan cấp dưới.

- Kiểm soát chặt chẽ số lượng cấp phó trong các tổ chức hànhchính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý, bảo đảm chỉ bổ nhiệmcấp phó khi còn chỉ tiêu về số lượng cấp phó trong từng cơ quan, tổ chức, đơnvị.

- Các cơ quan, đơn vị có số lượng cấp phó vượt quy định phảibáo cáo cấp có thẩm quyền về kế hoạch điều chỉnh và tự điều chỉnh theo quy địnhcủa Đảng và pháp luật của Nhà nước; báo cáo về Bộ Nội vụ để tổng hợp báo cáoChính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương nghiên cứu và thực hiện nghiêm theo quy định của pháp luật.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Cán sự đảng Chính phủ (để b/c);
- Ban Tổ chức Trung ương (để b/c);
- Ban Công tác đại biểu - UBTVQH (để b/c);
- Các Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Trần Anh Tuấn;
- Lưu: VT, TCBC (03b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Anh Tuấn