VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5471/VPCP-KGVX
V/v triển khai thực hiện Quyết định số 87/2010/QĐ-TTg ngày 24/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2011

Kính gửi:

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại côngvăn số 2185/LĐTBXH-LĐTL ngày 06 tháng 7 năm 2011 về việc cho vay theo quý đểthực hiện Quyết định số 87/2010/QĐ-TTg ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướngChính phủ, ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 6356/BTC-TCNH ngày 17 tháng5 năm 2011, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

Đồng ý với đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hộivà Bộ Tài chính tại công văn nêu trên.

Yêu cầu Ngân hàng Phát triển Việt Nam thực hiện việc cho vaytheo đúng Quyết định số 87/2010/QĐ-TTg ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướngChính phủ và các quy định pháp luật hiện hành, tạo thuận lợi để các doanhnghiệp khắc phục khó khăn.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Lao động - Thươngbinh và Xã hội, Ngân hàng Phát triển Việt Nam và các cơ quan liên quan biết,thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg;
- Bộ Tài chính;
- Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam;
- Tổng công ty Hàng hải Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ: KTTH, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (03). Ib 24

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ