BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 5477/TCHQ-GSQL
V/v phối hợp làm việc để giải quyết vướng mắc

Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2009

Kính gửi: Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh

Ngày 10/09/2009, Uỷ ban Công tác Đài Loan và Tổng hội Thươnggia Đài Loan tại Việt Nam đã phối hợp tổ chức cuộc họp tại TP Hồ Chí Minh đểnghe các doanh nghiệp Đài Loan tại Việt Nam trình bày những khó khăn, vướng mắcvà kiến nghị giải quyết một số vấn đề liên quan đến việc đầu tư, kinh doanh củacác doanh nghiệp Đài Loan tại Việt Nam.

Tại Hội nghị các doanh nghiệp Đài Loan thuộc Chi hội doanhnghiệp Đài Loan tại Khu chế xuất Tân Thuận đã nêu những khó khăn vướng mắc khilàm thủ tục hải quan đối với hàng hoá XNK ví dụ như: Về vấn đề khai báo từ xa,về thủ tục hải quan đối với hàng hoá trao đổi giữa các doanh nghiệp chế xuất vàgiữa các doanh nghiệp chế xuất với các doanh nghiệp nội địa. Tuy nhiên, các vấnđề doanh nghiệp Đài Loan đưa ra chung chung, không cụ thể. Do vậy, Tổng cục Hảiquan đã thống nhất tại Hội nghị là Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh chủ trì, Chi cụcHải quan Khu chế xuất Tân Thuận phối hợp với Chi hội doanh nghiệp Đài Loan tạiKhu chế xuất Tân Thuận tổ chức họp bàn để xem xét cụ thể từng vướng mắc, khókhăn trong quá trình làm thủ tục hải quan đối với hàng hoá của các doanh nghiệpĐài Loan tại Khu chế xuất Tân Thuận.

Những vấn đề nào thuộc thẩm quyền của Chi cục, của Cục Hảiquan TP Hồ Chí Minh đề nghị đơn vị giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp. Những vấnđề thuộc thẩm quyền giải quyết của Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính đề nghị CụcHải quan TP Hồ Chí Minh tổng hợp báo cáo Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính để cóchỉ đạo kịp thời.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP Hồ Chí Minhthực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường