B TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------

Số: 5477/T CHQ-TXNK
V/v thuế suất thuế GTGT thiết bị, dụng cụ y tế

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2015

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1363/HQHCM-TXNK ngày 25/5/2015 ca Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về việcvướng mắc xác định thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) hàng hóa nhập khẩu làthiết bị, dụng cụ y tế theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TT-BTC Về vấn đềnày, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 8 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày27/02/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung khoản 11 Điều 10 Thông tư s 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 củaBộ Tài chính, thì:11. Thiết bị, dụng cụ y tế gm máymóc và dụng cụ chuyên dùng cho y tế như: các loại máy soi, chiếu, chụp dùng để khám, chữa bệnh; các thiết bị, dụng cụchuyên dùng để mổ, điều trị vết thương, ô tô cứu thương; dụng cụ đo huyết áp, tim, mạch, dụng cụ truyền máu; bơm kimtiêm; dụng cụ phòng tránh thai và các dụng cụ, thiết bị chuyên dùng cho y tếkhác theo xác nhận của Bộ Y tế.

Bông, băng, gạc y tế và băng vệ sinh y tế; thuốc phòng bệnh,chữa bệnh bao gồm thuốc thành phẩm, nguyên liệu làm thuốc, trừ thực phẩm chức năng;vắc-xin; sinh phẩm y tế, nước cất để pha chế thuốc tiêm, dịch truyền; mũ, quần áo, khu trang, săng m, bao tay; bao chi dưới, bao giày,khăn, găng tay chuyên dùng cho y tế, túi đặt ngực và chất làm đầy da (không bao gồm mỹ phẩm); vậttư hóa chất xét nghiệm, diệt khuẩn dùng trong y tế theo xác nhận của Bộ Ytế.” có thuế suấtthuế GTGT là 5%.

Căn cứ khoản 1 Điều 4 Thông tư số 26/2015/TT-BTC quy định:“Thôngtư này có hiệu lực thi hành k từ ngày Luật số 71/ 2014/QH13 về sửa đổi, b sung một sđiều của các Luật về thuế và Nghị định số 12/2015/NĐ-CPngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều củacác Luật về thuế và sửa đổi b sung một số điều của các Nghị định về thuế có hiệu lực thihành” (ngày01/01/2015).

Căn cứ các quy định nêu trên, hàng hóa là thiết bị, dụng cụ ytế nhập khẩu tại thời điểm Thông tưsố 26/2015/TT-BTC có hiệu lực thi hành nếu có xác nhận của Bộ Y tế là dụng cụ, thiết bị chuyên dùngcho y tế thì áp dụng thuế suất thuế GTGT là 5%.

Tổng cục Hải quan ghi nhận kiến nghị của đơn vị để báo cáo Bộ Tài chính hướng dẫnthực hiện theo hướng tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minhbiết và thực hiện theo đúng quy định.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Vụ Chính sách thuế, Tổng cục Thuế (để biết);
-
Lưu: VT, TXNK-CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PH
Ó CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng