BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 548/BXD-HĐXD
V/v: Hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn thiết kế công trình chịu động đất.

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2010

Kính gửi: Ban Quản lý dự án cụm Khí Điện ĐạmCà Mau.

Bộ Xây dựng nhận được Công văn số 346/KDĐCM-XD ngày22/3/2010 của Ban Quản lý dự án cụm Khí Điện Đạm Cà Mau về việc hướng dẫn thiếtkế công trình chịu động đất theo tiêu chuẩn TCXDVN 375:2006 cho công trình Nhàmáy đạm Cà Mau. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Số liệu và bản đồ phân vùng động đất phục vụ thiết kếcông trình trong vùng động đất có thể được lấy trong Quy chuẩn kỹ thuật quốcgia về số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng QCVN 02: 2009/BXD ban hànhtheo Thông tư số 29/2009/TT-BXD ngày 14/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

2. Nếu chủ đầu tư lựa chọn tiêu chuẩn TCXDVN 375:2006 đểthiết kế công trình, việc xem xét công trình thuộc hoặc không thuộc phạm vithiết kế kháng chấn dựa trên hai yếu tố: hệ số tầm quan trọng (1 (phụ thuộc vàoloại và cấp công trình) và gia tốc nền agR. Khi gia tốc nền thiết kế ag=agR. (1= 0,08g thì công trình phải được tính toán và cấu tạo kháng chấn. Khi 0,04g =ag < 0,08g chỉ cần áp dụng các giải pháp thiết kế chịu động đất được giảmnhẹ. Khi ag < 0,04g thì không cần thiết kế kháng chấn.

Bộ Xây dựng thông báo để Ban Quản lý dự án cụm Khí Điện ĐạmCà Mau nghiên cứu thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên.
- Lưu VP, Vụ KHCN&MT

TL.BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG
VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
VÀ MÔI TRƯỜNG
Nguyễn Trung Hoà