BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 548/BXD-HĐXD
V/v: Góp ý Dự thảo Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa.

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2010

Kínhgửi: Bộ Giao thông vận tải

Phúc đáp văn bản số 1149/BGTVT-ATGT ngày 01/3/2010 của Bộ Giao thông vận tải đề nghị góp ý Dự thảoNghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thôngđường thủy nội địa. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Bộ Xây dựng thống nhất với BộGiao thông vận tải về bố cục các Chương, Điều và nội dung của dự thảo Nghịđịnh.

Để phát huy tác dụng răn đe đốivới người vi phạm, nhằm mục đính nâng cao ý thức chấp hành luật lệ và đảm bảoan toàn trong giao thông đường thủy nội địa, đề nghị Bộ Giao thông vận tảinghiên cứu bổ sung các vấn đề sau:

- Tăng thêm mức tiền phạt đốivới các hành vi vi phạm kết cấu hạ tầng giao thông đường thuỷ nội địa quy địnhtại Điều 7; Các hành vi vi phạm về bảo đảm an toàn giao thông khi thi công côngtrình, tổ chức diễn tập, thi đấu thể thao quy định tại Điều 8; Các hành vi viphạm quy định về thanh thải vật chướng ngại tại Điều 10.

- Để đảm bảo an toàn cho người,hành khách tham gia giao thông đường thủy nội địa, cần tăng thêm mức tiền phạtđối với hành vi vi phạm quy định về vận chuyển người và hành khách tại Điều 26.

- Quy định danh mục thiết bị,phương tiện an toàn để phục vụ cứu hộ khi xảy ra tai nạn phù hợp với chức năngcủa phương tiện giao thông đường thủy nội địa, đồng thời đưa ra hình thức xửphạt việc vi phạm quy định an toàn này.

- Đưa ra quy định và biện phápxử lý đối với các loại phương tiện bị xuống cấp chất lượng, không đảm bảo antoàn giao thông, có khí thải gây ô nhiễm môi trường.

Đề nghị Bộ Giao thông vận tảitổng hợp nghiên cứu, hoàn chỉnh nội dung dự thảo.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, Vụ HĐXD (ĐTB - 04).

TL.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh