BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 548/BXD-QLN
V/v: bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị định số 61/CP

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2011

Kính gửi: ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phốtrực thuộc trung ương

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướngChính phủ (tại văn bản số 827/TTg-KTN ngày 29/5/2008), các địa phương đã dừngtiếp nhận đơn mua nhà của người đang thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước và giảiquyết thủ tục bán nhà ở cho những trường hợp đã nộp đơn từ ngày 31/12/2010 vềtrước.

Ngày 29/3/2011, Thủ tướng Chính phủcó văn bản số 469/TTg-KTN chỉ đạo các địa phương tiếp tục thực hiện chính sáchbán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị định số 61/CP cho đến khi có Nghịđịnh mới thay thế và giao Bộ Xây dựng soạn thảo Nghị định thay thế Nghị định61/CP trình Chính phủ ban hành. Hiện nay, Bộ Xây dựng đang nghiên cứu, hoànchỉnh Nghị định về quản lý nhà ở thuộc sở hữu nhà nước (đã tổ chức họp lấy ýkiến các thành viên Ban soạn thảo và Tổ biên tập Nghị định góp ý cho dự thảovào ngày 01/4/2011).

Để tiếp tục triển khai việc bán nhàở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê theo Nghị định số 61/CP , đảm bảoquyền lợi của người thuê nhà, Bộ Xây dựng đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh,thành phố trực thuộc trung ương thực hiện một số nội dung sau:

1. Chỉ đạo cơ quan chức năng của địaphương thông báo cho người đang thuê, đang sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nướcvà các cơ quan đang quản lý nhà ở tự quản biết chủ trương của Nhà nước tiếp tụcthực hiện chính sách bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê đếnkhi Chính phủ ban hành Nghị định mới thay thế Nghị định số 61/CP .

2. Chỉ đạo cơ quan bán nhà ở thuộcsở hữu nhà nước của địa phương khẩn trương giải quyết thủ tục bán nhà ở đối vớicác hồ sơ đã tiếp nhận theo đúng quy trình bán nhà ở, đảm bảo đơn giản thủ tục,tạo điều kiện thuận lợi cho người mua nhà ở.

3. Tổng hợp, báo cáo bằng văn bảngửi Bộ Xây dựng về những khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc bán nhà ở thuộcsở hữu nhà nước hoặc liên hệ trực tiếp (qua số điện thoại: 04.39746478) để đượckịp thời giải quyết.

Đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh,thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung nêutrên./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- BT Nguyễn Hồng Quân (để b/c);
- Sở XD các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Lưu: VP, QLN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam