BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 548/TCT-PCCS
V/v: chính sách thuế

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2007

Kính gửi: Công ty cổ phần du lịch và thương mại Vinpearl

Trả lời công văn số 444/06/CV-VPJSC ngày 4/12/2006 của Công ty cổ phần du lịch và thương mại Vinpearl đề nghị hướng dẫn vướng mắc về chính sách thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại mục I, Phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định về đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp: "Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ (gọi chung là cơ sở kinh doanh) dưới đây có thu nhập chịu thuế phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp".

Căn cứ quy định trên, trường hợp cổ đông là cá nhân trong Công ty cổ phần du lịch và thương mại Vinpearl chuyển nhượng cổ phần của cá nhân mình cho đối tác khác thì thu nhập phát sinh từ việc chuyển nhượng vốn của cá nhân không phải thu nhập của doanh nghiệp, doanh nghiệp không phải kê khai nộp thuế TNDN.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty cổ phần du lịch và thương mại Vinpearl biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Khánh Hòa;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương