THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 548/TTg-KTTH
V/v: xây dựng Đề án đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê.

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2009

Kính gửi: BộKế hoạch và Đầu tư

Đểđáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nướcthời kỳ 2011-2020 và những năm tiếp theo, đồng thời phù hợp với tiến trình hộinhập kinh tế quốc tế, Thủ tướng Chính phủ giao:

1.Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương nghiêncứu, trình Thủ tướng Chính phủ Đề án đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêuthống kê theo hướng: đáp ứng đầy đủ, kịp thời, chính xác các yêu cầu về cungcấp thông tin, phân tích, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, phục vụ công tácchỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và công tác xây dựngchiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các cơ quanquản lý nhà nước (cả ở Trung ương và địa phương), bảo đảm phù hợp với thông lệquốc tế và yêu cầu phát triển của Việt Nam.

2.Trước ngày 30 tháng 5 năm 2009, Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Thủ tướng Chínhphủ kế hoạch, đề cương triển khai xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án trên. BộKế hoạch và đầu tư chủ động đề xuất việc thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Đề án,thành phần và dự kiến phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban chỉ đạo(kể cả đại diện lãnh đạo một số địa phương), báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

3.Trong Quý IV năm 2009, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ phêduyệt Đề án. Trong năm 2010 tổ chức hướng dẫn, tập huấn triển khai thực hiện.Từ năm 2011, chính thức áp dụng hệ thống chỉ tiêu thống kê mới.

Nơi nhận:- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Tổng Cục Thống kê.
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, TKBT;
- Lưu VT, KTTH (5).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng