BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 548/UBCK-TT
V/v: công bố thông tin của cổ đông nội bộ khi thực hiện giao dịch cổ phiếu của công ty niêm yết

Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2010

Kínhgửi: Các công ty niêm yết

Ngày 14/4/2009, Ủy ban Chứngkhoán Nhà nước (UBCKNN) đã có công văn số 582/UBCK-TT gửi các Công ty niêm yếtyêu cầu cổ đông nội bộ khi thực hiện giao dịch cổ phiếu của công ty niêm yếtphải tuân thủ đúng quy định về công bố thông tin tại Thông tư số 38/2007/TT-BTCngày 18/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trườngchứng khoán. Tuy nhiên vẫn còn có rất nhiều trường hợp cổ đông nội bộ của tổchức niêm yết thực hiện giao dịch cổ phiếu của chính tổ chức niêm yết đó màkhông thực hiện công bố thông tin theo quy định.

Ngày 15/1/2010, Bộ Tài chính banhành Thông tư số 09/2010/TT-BTC hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trườngchứng khoán (Thông tư 09/2010/TT-BTC ) thông tư có hiệu lực kể từ ngày 1/3/2010.Thông tư này thay thế Thông tư số 38/2007/TT-BTC ngày 18/4/2007 của Bộ Tàichính hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. UBCKNN yêucầu Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc của các công ty niêm yết cần nghiêm chỉnhchấp hành các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán,trong đó có quy định nghĩa vụ công bố thông tin về giao dịch của các cổ đôngnội bộ, bao gồm các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc,Kế toán trưởng và các tổ chức, cá nhân có liên quan để đảm bảo thực hiện đúngquy định của pháp luật. Đồng thời, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát,Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và các tổ chức, cá nhân có liên quan phải thựchiện công bố thông tin về giao dịch của cổ đông nội bộ theo quy định tại khoản4 mục IV Thông tư 09/2010/TT-BTC cụ thể như sau:

1. Cổ đông nội bộ là thành viênHội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc/Giám đốc, Phó Tổng giám đốc/PhóGiám đốc và Kế toán trưởng. Cổ đông lớn của công ty; Người được ủy quyền côngbố thông tin của tổ chức niêm yết và người có liên quan của các đối tượng nàykhi dự kiến giao dịch cổ phiếu của tổ chức niêm yết hoặc cổ phiếu của tổ chứcgiao dịch trên thị trường đại chúng chưa niêm yết, kể cả trường hợp chuyểnnhượng không thông qua hệ thống giao dịch tại SGDCK (cho, tặng, thừa kế, chuyểnnhượng hoặc nhận chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm … (ngoại trừgiao dịch cổ phiếu lẻ theo yêu cầu của nhà đầu tư) phải báo cáo UBCKNN, SGDCKtrước ngày thực hiện giao dịch tối thiểu là ba (03) ngày làm việc. Thời hạn dựkiến giao dịch không quá hai (02) tháng, kể từ ngày đăng ký thực hiện giao dịchvà chỉ được bắt đầu tiến hành phiên giao dịch đầu tiên sau hai mươi bốn (24)giờ kể từ khi có công bố thông tin từ SGDCK.

2. Trong vòng ba (03) ngày làmviệc, kể từ ngày hoàn tất giao dịch, người thực hiện giao dịch phải báo cáo choUBCKNN, SGDCK và tổ chức niêm yết về kết quả thực hiện giao dịch.

3. Trường hợp không thực hiệnđược giao dịch, trong thời hạn ba (03) ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn dựkiến giao dịch, các đối tượng quy định trên phải báo cáo UBCKNN, SGDCK về lý dokhông thực hiện được giao dịch.

UBCKNN sẽ tăng cường công tácgiám sát việc thực hiện công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, sẽ cóhình thức xử phạt nghiêm đối với tổ chức, cá nhân vi phạm nhằm đảm bảo việcthực hiện các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán theođúng quy định của pháp luật.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, TT.

TL. CHỦ TỊCH
VỤ TRƯỞNG – PHỤ TRÁCH THANH TRA
Phạm Trọng Bình