ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 548/UBND –CN.XDCB
V/v Liên kết đào tạo Trung học điều dưỡng đa khoa.

Bắc Ninh, ngày 17 tháng 05 năm 2006

Kính gửi:

- Sở Giáo dục - đào tạo;
- Sở Y tế.

Xét đề nghị của Sở Giáo dục - Ðào tạo tại công văn số 184/GDTX-GDCN ngày 28.2.2006, của Sở Y tế tại công văn số 310/SYT-TCHC ngày 9.5.2006 về việc đề nghị cho phép trường Trung học Y tế Bắc Ninh liên kết đào tạo trung học điều dưỡng đa khoa;

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Ðồng ý cho trường Trung học Y tế Bắc Ninh liên kết với Trung tâm Dịch vụ Xúc tiến thương mại và Hỗ trợ doanh nghiệp ngành nghề nông thôn thuộc Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn Việt Nam đào tạo trung học điều dưỡng đa khoa theo chỉ tiêu ngoài ngân sách năm 2006.

Số lượng tuyển sinh: 150 học viên.

Ðối tượng tuyển sinh: Học sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc bổ túc THPT, có hộ khẩu ngoài tỉnh Bắc Ninh.

Kinh phí đào tạo: Học viên tự đóng góp theo quy định hiện hành của Nhà nước.

2. Giao Sở Giáo dục - Ðào tạo, Sở Y tế chỉ đạo trường Trung học Y tế Bắc Ninh tiến hành thực hiện việc liên kết đào tạo theo đúng quy chế của Bộ Giáo dục và Ðào tạo và các quy định pháp luật hiện hành./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Trần Văn Tuý