B TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------

Số: 5481/T CHQ-KTSTQ
V/v đề nghị áp dụng chế độ ưu tiên

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2015

Kính gửi: Công ty TNHH Hanesbrands Việt NamHuế
(Địa chỉ: Lô C2-6,C2-7 KCN Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh T.T.Huế)

Tổng cục Hải quan (Cục Kiểm tra sau thông quan) nhận đượccông văn ngày 01 tháng 06 năm 2015 kèm hồ sơ, của Công ty TNHH Hanesbrands ViệtNam Huế - Mã số thuế: 3301559929 đề nghị áp dụng chế độ ưu tiên theo quy định tạiThông tư 72/2015/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Bộ Tài chính. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ýkiến như sau:

Hiện tại Thông tư số 72/2015/TT-BTC ngày 12/5/2015 (thay thếThông tư 86) quy định áp dụng chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hảiquan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp đã ban hành vàcó hiệu lực vào ngày 25/06/2015. Do vậy, đề nghị Công ty nghiên cứu và nộp hồsơ tại Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế để được xem xét và giải quyết theo quyđịnh.

Tổng cục Hải quan thông báo Quý Công ty được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
PTCT Nguyễn Văn Cẩn (để b/c);
-
Cục trưởng Cục KTSTQ (để b/c);
-
Lưu: VT, KTSTQ-P4 (03b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC KTSTQ
PH
Ó CỤC TRƯỞNG
Trần Vũ Minh