VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 5487/VPCP-KGVX
V/v trả lời Phái đoàn Ủy ban Châu Âu tại Việt Nam về kiểm tra chỉ tiêu Melamine trong sữa và các sản phẩm sữa nhập khẩu từ Châu Âu.

Hà Nội, ngày 11 tháng 08 năm 2009

Kính gửi: Bộ Y tế.

Xét đề nghị của Bộ Y tế tại công văn số 4473/BYT-ATTP ngày09 tháng 7 năm 2009 về việc trả lời công văn của Phái đoàn Ủy ban Châu Âu tạiViệt Nam, ý kiến của các Bộ: Khoa học và Công nghệ (công văn số 1262/BKHCN-TĐCngày 26 tháng 5 năm 2009), Ngoại giao (công văn số 692/BNG-CÂu-m ngày 01 tháng6 năm 2009), Tổng cục Hải quan (công văn số 3095/TCHQ-GSQL ngày 29 tháng 5 năm2009), Tư pháp (công văn số 2027/BTP-PLHSHC ngày 24 tháng 6 năm 2009), Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 1414/BNN-QLCL ngày 26 tháng 5 năm2009), Công Thương (công văn số 7325/BCT-QLTT ngày 29 tháng 7 năm 2009), PhóThủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:

Đồng ý với đề xuất của Bộ Y tế - Cơ quan thường trực Ban Chỉđạo liên quan Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm tại văn bản nêu trên.Trước khi tiến hành, Bộ Y tế cần trao đổi, phối hợp với Bộ Công thương về cácbiện pháp cụ thể, bảo đảm quyền lợi và sức khỏe của người tiêu dùng trong nướcvà đặt trong bối cảnh quan hệ thương mại chung giữa ta và Liên minh Châu Âu(EU); lưu ý kiến nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quyđịnh cụ thể tần suất kiểm tra xác xuất đối với các lô hàng sữa nhập khẩu tạicông văn số 1414/BNN-QLCL ngày 26 tháng 5 năm 2009.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Y tế và các cơ quan liênquan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Các Bộ: Tư pháp, Công Thương, Tài chính, Ngoại giao, NN&PTNT, KH&CN;
- Tổng cục Hải quan;
- VPCP: BTC, các PCN, các Vụ: TH, TKBT, KTTH, KTN, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (5)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ