BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 549/BKHCN-TĐC
V/v Triển khai thực hiện Quyết định số 118/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng CP

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2010

Kínhgửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 30 tháng 9 năm 2009, Thủtướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 118/2009/QĐ-TTg về việc sửa đổi,bổ sung một số điều của Quyết định 144/2006/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2006 quyđịnh áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vàohoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.

Theo quy định tại Quyết địnhnày, Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm xây dựng và công bố mô hình khunghệ thống quản lý chất lượng cho từng loại hình cơ quan hành chính tại địaphương trước ngày 31/12/2010. Căn cứ mô hình khung do Bộ Khoa học và Công nghệcông bố, cơ quan hành chính tại địa phương đã và đang áp dụng hệ thống quản lýchất lượng tiến hành mở rộng lĩnh vực áp dụng nhằm bảo đảm toàn bộ hoạt độngliên quan đến giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức được áp dụnghệ thống quản lý chất lượng.

Để triển khai thực hiện theo chỉđạo của Thủ tướng Chính phủ và để tránh gây tốn kém về kinh phí, thời gian, Bộ Khoahọc và Công nghệ đề nghị Quý Ủy ban chỉ đạo các cơ quan hành chính đã được cấpGiấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001với thời hạn hiệu lực hết hạn trong năm 2010 (từ tháng 01 đến tháng 12/2010)như sau:

1. Đối với các cơ quan hànhchính đã được phê duyệt kế hoạch và kinh phí thực hiện đánh giá chứng nhận lại:tiếp tục thực hiện theo kế hoạch đã được phê duyệt.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương, cóthể xem xét, quyết định việc tiếp tục hoặc tạm thời dừng đánh giá chứng nhậnlại đối với các cơ quan hành chính trực thuộc cho phù hợp.

Trường hợp dừng thực hiện việcđánh giá chứng nhận lại, Thủ trưởng cơ quan hành chính có trách nhiệm bảo đảmhệ thống quản lý chất lượng được thường xuyên duy trì theo yêu cầu của tiêuchuẩn TCVN ISO 9001.

Sau khi Bộ Khoa học và Công nghệcông bố mô hình khung, các cơ quan hành chính nhà nước sẽ tiến hành mở rộng phạmvi áp dụng và thực hiện đánh giá chứng nhận lại để được xem xét, cấp Giấy chứngnhận theo quy định mới.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợpcông tác của Quý Ủy ban.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TĐC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Nguyễn Quân