BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 549/TCHQ-TXNK
V/v xác định mặt hàng trong nước đã sản xuất được

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2015

Kính gửi: CụcHải quan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Trả lời công văn số 3917/HQBRVT-TXNK ngày09/12/2014 của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đề nghị xác định mặt hàng"Tàu AHTS (tàu dịch vụ dầu khí đa năng)" công suất trên và dưới 16.000HPcó hay không thuộc loại trong nước đã sản xuất được theo quy định tại Thông tưsố 04/2012/TT-BKHĐT ngày 13/8/2012, trên cơ sở ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tưtại công văn số 50/BKHĐT-KTCN ngày 07/01/2015 (đính kèm). Tổng cục Hải quan cóý kiến như sau:

Tại công văn số 2674/BGTVT-KHCN ngày 14/3/2014,Bộ Giao thông vận tải đã xác nhận "Tàu AHTS (tàu dịch vụ dầu khí đanăng)" công suất đến 16.000 HP, tại các nhà máy đóng tàu của Việt Nam đã sảnxuất được. Do đó, Tàu AHTS công suất đến 16.000 HP thuộc đối tượng chịu thuếgiá trị gia tăng theo quy định tại Điều 2 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành LuậtThuế giá trị gia tăng và Nghị định số 219/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chínhphủ.

Đối với Danh mục thiết bị, máy móc, phụ tùngthay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng trong nước đã sản xuất được sẽ được BộKế hoạch và Đầu tư cập nhật, bổ sung tại Thông tư thay thế Thông tư số04/2012/TT-BKHĐT trong năm 2015.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan tỉnhBà Rịa-Vũng Tàu biết và thực hiện.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng