BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 549/TCT-CS
V/v xuất hóa đơn phân chia Giá trị tài sản

Hà Nội, ngày 23 tháng 2 năm 2010

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Quảng Nam

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 5853/CT-TTHT ngày27/11/2009 của Cục thuế tỉnh Quảng Nam đề nghị hướng dẫn việc sử dụng hóa đơn,chứng từ trong trường hợp chuyển giao TSCĐ và phân chia chi phí vận hành, bảodưỡng, sửa chữa tài sản phát sinh hàng năm của Công ty cổ phần thủy điện AVương.

Theo công văn của Cục thuế: Công ty Cổ phần Thuỷ điện AVương tỉnh Quảng Nam là chủ sở hữu tài sản cố định là đường dây 22KV Thạnh Mỹ -A Vương. Xuất phát từ nhu cầu đầu tư xây dựng các dự án Thuỷ điện trên địa bàn,Công ty thoả thuận với chủ đầu tư Dự án Thuỷ điện Sông Bung 5 và Sông Bung 6tiến hành định giá lại tài sản này và phân chia cho các bên tham gia. Các chiphí vận hành, bảo dưỡng, sữa chữa phát sinh hàng năm được tập hợp tại Công tyCổ phần Thuỷ điện A Vương, định kỳ vào cuối năm Công ty tiến hành phân chia đềucho các bên liên quan.

Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm 1, Mục IV, phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định:

" Cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừthuế khi bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ phải sử dụng hoá đơn GTGT. . . "

Công ty cổ phần Thuỷ điện A Vương và chủ đầu tư dự án thủyđiện Sông Bung 5 và Sông Bung 6 là các đơn vị có tư cách pháp nhân độc lập vớinhau do vậy việc công ty Cổ phần Thuỷ điện A Vương chuyển giao tài sản cố định(đường dây 22kv Thạch Mỹ - A Vương) cho chủ đầu tư dự án thủy điện Sông Bung 5và Sông Bung 6 phải xuất hoá đơn GTGT theo quy định. Căn cứ hóa đơn GTGT củaCông ty cổ phần thủy điện A Vương, chủ đầu tư dự án thủy điện ghi nhận giá trịTSCĐ, thuế GTGT đầu vào; Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương thực hiện hạch toángiá trị tài sản theo quy định.

Đối với các chi phí vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa phát sinhhàng năm của TSCĐ được ghi nhận tập trung tại Công ty Cổ phần Thủy điện A Vươngsau đó phải chia trả lại chủ đầu tư dự án thủy điện Sông Bung 5 và Sông Bung 6thì khi phân chia các khoản chi phí cho các bên dùng chung tài sản, Công ty Cổphần Thủy điện A Vương căn cứ vào thỏa thuận tại hợp đồng và chi phí thực tếphát sinh để xuất hóa đơn GTGT giao cho cho chủ đầu tư dự án thủy điện SôngBung 5 và Sông Bung 6 để chủ đầu tư dự án thủy điện Sông Bung 5 và Sông Bung 6hạch toán chi phí, thuế GTGT đầu vào. Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương thực hiệnđiều chỉnh giảm chi phí, giảm thuế GTGT của các chi phí đã chia

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục thuế Quảng Nam biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC
- Ban Pháp Chế
- Lưu: VT, CS;

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương