ỦY BAN NHÂN DÂNTHÀNH PHHỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 549/UBND-VX
Về việc tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 02 năm 2021

 

Kính gửi:

- Thủ trưởng các Sở, ban, ngành;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện.

Ngày 27 tháng 01 năm 2021, thông qua hoạt động xét nghiệm tầm soát cho toàn bộ nhân viên làm việc trong sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Thành phố đã phát hiện chùm ca mắc COVID-19 trong cộng đồng gồm 35 trường hợp. Bằng nhiều biện pháp đồng bộ và hiệu quả, sự chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành ph; sự cgắng nỗ lực của ngành Y tế và chính quyền các cấp; sự ủng hộ, hp tác của người dân trên địa bàn; đến nay Thành phđã kiểm soát cơ bản tình hình dịch COVID-19 (đã 14 ngày không phát sinh ca bệnh). Tuy nhiên, vẫn còn nhiều nguy cơ tiềm ẩn do Thành phố Hồ Chí Minh là nơi tập trung giao thương và làm việc của nhiều người dân từ các tỉnh trở lại Thành phố sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, do đó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện tiếp tục nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia, Bộ Y tế, Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19, trong đó tập trung một số nội dung cụ thể như sau:

1. Tiếp tục áp dụng biện pháp 5K, đặc biệt là bắt buộc đeo khẩu trang tại nơi công cộng, rửa tay sát khuẩn, bảo đảm vệ sinh cá nhân.

2. Những lĩnh vực tiếp tục tạm dừng hoạt động cho đến khi có thông báo mới: vũ trường, quán bar, karaoke, pub, beer club, các cơ sở hoạt động thể thao trong không gian kín (gym, fitness, billiards, yoga,..).

3. Những lĩnh vực không nêu tại Mục 2 của Văn bản này thì được phép hoạt động trở lại và phải tuân thủ đầy đủ các biện pháp phòng, chng dịch theo quy định của ngành y tế, thực hiện nghiêm theo hướng dẫn của các Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với các lĩnh vực, gồm: hoạt động du lịch; giao thông vận tải; hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống; an toàn tại chợ đầu mối, chợ truyền thống (có nhà lồng), siêu thị, trung tâm thương mại; hoạt động bảo tàng, di tích; thư viện, phòng đọc sách và tổ chức tập luyện của các đơn vị hoạt động thể dục thể thao. Tất cả các hoạt động phải đảm bảo khoảng cách giữa 02 người tối thiểu 1 mét, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống không phục vụ quá 30 người trở lên cùng một lúc.

4. Riêng các hoạt động, nghi lễ tôn giáo tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự được tổ chức nhưng không tập trung quá 50 người tại cùng một thời điểm và đảm bảo tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch khác theo quy định của ngành y tế, đặc biệt là đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, đảm bảo khoảng cách giữa 02 người từ 1 mét trở lên.

Thông báo này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 3 năm 2021 cho đến khi có thông báo mới.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo nêu trên; khẩn trương hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố nếu để xảy ra các trường hp không chấp hành nghiêm qui định trên địa bàn, lĩnh vực được phân công phụ trách./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
(để báo cáo)- Thường trực Thành ủy; (để báo cáo)
- Thường trực HĐND.TP;
(để báo cáo)
- TTUB: CT, các PCT;
- VPUB: CPV
P;
- Phòng VX, TH;
- Lưu: VT, (VX-VN)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Anh Đức

 

>> Xem thêm:  Thế nào là rửa tiền ? Tội rửa tiền bị phạt tù bao nhiêu năm ? Cách phòng chống rửa tiền ?